Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent právnik
12. október 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent právnik“

v odbore majetku Mestského úradu v Nitre

s náplňou práce v rozsahu tvorby a posudzovania právnej dokumentácie pri nakladaní najmä  s nehnuteľným majetkom mesta, majetkoprávne usporiadania majetku mesta, zastupovania mesta v konaní pred súdmi, komunikácia    s katastrálnym úradom, pozemkovým úradom, SPF, archívmi a inými orgánmi. Vyžaduje sa dôkladná znalosť zákona č. 369/1990 Zb., 138/1991 Zb. a súv. predpisov v oblasti pozemkového práva, výhodou je prax v oblasti práva nehnuteľností.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok, na dobu určitú počas zastupovania zamestnanca v dôsledku rodičovskej dovolenky.

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1133,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania

VŠ II. stupňa  právnického smeru

 • Prax v oblasti majetkového, občianskeho, obchodného a správneho práva výhodou
 • Prax v samospráve, príp. v štátnej správe,  resp. v advokácii  výhodou

Požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 18.10.2021 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „ Majetok-právnik “ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022