Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent kancelárie prednostu
11. január 2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

referent kancelárie prednostu“

v kancelárii prednostu   Mestského úradu v Nitre,

s náplňou práce v rozsahu zabezpečovania a plnenia úloh :

 • Vybavuje agendu petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Rieši problematiku zákona č. 18/20018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov, a všetky povinnosti a úlohy z neho vyplývajúce.
 • Zabezpečuje všetky procesy vyplývajúce z povinností zákona č. 69/2018 Z. z.               o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení  neskorších zmien a doplnkov.
 • V praxi aplikuje a dohliada na zavádzanie vnútorných zmien a opatrení, ktoré vznikli ako potreba zamestnávateľa. V tejto súvislosti spolupracuje so všetkými zložkami Mestského úradu v Nitre, vrátane Strediska mestských služieb. Súčasne je garantom v tejto oblasti  pre materské školy, ktorých zriaďovateľom
  je  Mesto Nitra  a Mestskú políciu v Nitre.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1247,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania           

 • VŠ vzdelanie I. stupňa
 • VŠ vzdelanie II. stupňa

Iné kritériá a požiadavky:  

 • občianska bezúhonnosť
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • samostatnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • vedieť riešiť problémy, ochotný učiť sa nové veci
 • komunikatívnosť, jednanie s ľuďmi
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý

Výhoda pre uchádzača:

 • prax v oblasti petícií
 • prax v oblasti ochrany osobných údajov
 • prax v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení požadovaného najvyššieho vzdelania
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 18.01.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „.Referent kancelárie prednostu“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate všetky naše požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022