Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent generalista
23. december 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na obsadenie funkcie :

„referent generalista“

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Zodpovednosť za nábor a celý výberový proces (inzercia, selekcia, komunikácia s vedúcimi a kandidátmi, príprava a realizácia pohovorov, manažovanie nástupu a potrebných vstupných školení).
 • Zavádzanie zlepšení v oblasti personalistiky na MsÚ v Nitre.
 • Poradenstvo a konzultácie zamestnancom v jednotlivých oblastiach personalistiky vrátane Zákonníka práce a súvisiacej legislatívy.
 • Podpora rozvoja a vzdelávania zamestnancov.
 • Vytvorenie a realizácia systému nástupu a výstupu zamestnancov.
 • Vytvorenie a realizácia systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov.
 • Ovládanie postupov plánovania ľudských zdrojov, personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania.
 • Pripravovanie podkladov pre mzdy v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
 • Tvorba smerníc, interných procesov a pravidiel.
 • Aktívna podpora pri tvorbe a realizácii projektov v oblasti personalistiky na MsÚ v Nitre.
 • Reportovanie výsledkov vedeniu MsÚ v Nitre.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1.092,-

* brutto/mesačne, reálna mzda podľa skúseností a náročnosti pridelených úloh

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosti vzdelávania a osobného rastu
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské I. stupňa
 • stredoškolské s maturitou

Počet rokov praxe: 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Detailná znalosť Zákonníka práce a príslušných pracovnoprávnych predpisov
 • Znalosť mzdových a platových predpisov, formy odmeňovania
 • Aktívna práca s MS Word, Excel, Powerpoint je nevyhnutnosťou
 • Práca s programami SOFTIP HR plus, CG DIS výhodou
 • Skúsenosti so spracovaním podkladov pre mzdy

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • čestným vyhlásením o ukončení vzdelania
 • písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.  

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači požadované doklady doručte najneskôr v termíne do 20.01.2021 v obálke, ktorá bude označená heslom: „Generalista“ na adresu:

MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra , resp. elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk .

Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na osobnom pohovore  sa nebude prihliadať. 

 

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri osobnom pohovore zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon  č.365/2004 Z. z.o rovnakom  zaobchádzaní v niektorých oblastiach a  o ochrane  pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022