Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent dopravného urbanizmu a inžinieringu
5. máj 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent dopravného urbanizmu a inžinieringu“

 Mestského úradu  v Nitre  s rámcovou náplňou práce:

Rámcová náplň práce:

 • Zabezpečovanie a vypracovanie koncepčných materiálov, štúdií, generelov, prognóz a rozvojových projektov , týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni         ( generel dopravy, koncepcie rozvoja dopravy a pod.).
 • Pripravuje, schvaľuje a vyjadruje sa k výhľadovým prognózam, plánom, projektom, dokumentáciám, štúdiám a koncepciám v doprave a v  technickej infraštruktúre;
 • Pripravuje materiály do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa rozhodujúcich a zásadných vecí v doprave a v cestnom hospodárstve;
 • Posudzuje projektové dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hľadiska súladu so schválenou ÚPD;
 • Spolupracuje pri zabezpečovaní a obstarávaní dopravno-inžinierskej dokumentácie            pre potreby mesta;

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 928,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • ukončené stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania oblasť technickej infraštruktúry
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie  druhého  stupňa v oblasti dopravy alebo stavebného zamerania   

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • skúsenosť s prácou v samospráve výhodou
 • znalosť platných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a štátnej správy
 • samostatnosť, koncepčné myslenie, spoľahlivosť
 • analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca
 • počítačové znalosti Windows, MS Ofice

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do 22.05.2020   v obálke, ktorá bude označená heslom: „ÚHA – dopravný urbanizmus “   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022