Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: projektový manažér
22. máj 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu  :

 • projektový manažér  

Projektový manažér – junior sa podieľa na príprave, implementácii, koordinácii a riadení projektov financovaných z externých dotačných zdrojov ministerstiev, dotačných programov nadácií, fondov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pravidelne monitoruje vyhlásené výzvy z uvedených zdrojov,  poskytuje súčinnosť a asistenciu projektovým manažérom referátu projektového riadenia pri koordinácii a realizácii projektových aktivít EŠIF ako príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a jej povinných príloh, pripravuje podklady  pre verejné obstarávanie, pripravuje podklady  pri implementácii ŽoNFP.  Podiela sa na príprave a implementácii interných projektov Mestského úradu v Nitre.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1013,00 €,               a  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť odborného rastu
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • úplné stredoškolské vzdelanie 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • chuť pracovať na rôznych projektoch zameraných pre oblasť samosprávy
 • prehľad o dotačných možnostiach jednotlivých ministerstiev určených pre samosprávu,
 • prehľad o operačných programoch Programového obdobia 2014-2020

skúsenosti s písaním projektov sú výhodou

 • znalosť anglického jazyka -výhodou
 • ovládanie MS Office, (systém ITMS2014+ výhodou)
 • znalosť Systému riadenia EŠIF pre Programové obdobie 2014-2020 a príslušnej legislatívy sú výhodou
 • schopnosť pracovať v tíme aj samostatne, vzájomná lojalita k členom tímu
 • transparentné riadenie procesov, tvorivosť, spoľahlivosť, precíznosť, zmysel pre detail, časová flexibilita pri nárazovej práci, odolnosť voči stresu,
 • bezúhonnosť

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na danú pracovnú pozíciu, motivačný list
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „projektový manažér- junior “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  PM-junior “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 10.06.2019. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.   Neúspešných kandidátov Mesto Nitra nebude kontaktovať.

Kontaktná osoba:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022