Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: projektový manažér junior (m/ž)
13. august 2021

MESTO NITRA

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

„projektový manažér junior (m/ž)“

Dátum zverejnenia: 13.08.2021 – 31.08.2021Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu

Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Plánuje, riadi, koordinuje a hodnotí´ pridelené programy v rámci hlavných aktivít projektu,
 • Koordinuje osoby podieľajúce sa na hlavných aktivitách projektu (napr. u´častni´ci programov, experti, zástupcovia spolupracujúcich organizácii´),
 • Spolupracuje s programovým tímom KC,
 • riadi, vykonáva a zabezpečuje plánovanie a praktickú realizáciu konkrétnych odborných činností, v rámci príslušných programu (resp. jej obsahovo samostatnej časti), v súlade s vedúcich pracovníkov,
 • zodpovedá za realizáciu vnútorného výkonnostného rámca KC,
 • nadstavuje nábor príslušnej časti cieľovej skupiny, pričom spolupracuje s marketingovým a PR manažérom a ostatnými príslušnými pracovníkmi,
 • je kontaktným pracovníkom pre osobný styk s registrovanými klientami KC,
 • pripravuje a vedie evidenciu výberových a hodnotiacich komisií, ktoré pôsobia v rámci projektu (pozvánky, prezenčné listiny, zápisnice, rozhodnutia),
 • vykonáva administratívnu kontrolu doručených žiadostí o poskytnutie služieb,
 • v určenom rozsahu schvaľuje poskytovanie služieb a podpory, ktorá sa poskytuje cieľovej skupine KC,
 • spolupracuje a komunikuje s externými odbornými spolupracovníkmi a zmluvnými dodávateľmi/ partnermi a taktiež s príslušnou cieľovou skupinou programu,
 • predkladá návrhy na zmeny a aktualizáciu procesov v rámci príslušných programov súvisiace s realizáciou projektu,
 • vypracúva podklady pre zabezpečenie priebežného monitorovania a vyhodnocovania realizácie programu,
 • pracuje s internými a externými databázovými a informačnými systémami (CRZ, IS SEMP a iné),
 • spolupracuje s príslušnými manažérmi (finančný, monitorovací, projektový) na príprave podkladov pre potreby žiadosti o platbu a monitorovacie správy

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Access – základy

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– skúsenosti s riadením EÚ projektov alebo projektov vo verejnej správe, prípadne iných grantových schém podmienkou

– prax na podobnej pracovnej pozícii je podmienkou;
– všeobecný prehľad o kultúrno-kreatívnom prostredí v danom regióne výhodou;
– užívateľská úroveň internetových vyhľadávačov;
– všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
– plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
– zodpovednosť, precíznosť;
– schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa: Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce: Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1300,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

 • portálu Profesia, www.profesia.sk (odporúčaná forma)
 • portálu nitra.sk
 • doručením do podateľne MsÚ v Nitre

Termín doručenia prihlášok do podateľne je najneskôr dňa 31.08.2021 do 9:00 hod.

Zalepenú obálku označte „projektový manažér junior“  Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

 

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022