Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
20. november 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom                                      

vyhlasuje v projekte „Pracuj, zmeň svoj život“ osobný pohovor 

na obsadenie pracovných pozícií:

 

 

 • štyri pracovné pozície „člena miestnej občianskej poriadkovej služby“

(ďalej len MOPS)

Ponúkame:

 • mzdové ohodnotenie – minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 623,00 €
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • práca počas týždňa 

Vyžadujeme:

Kvalifikačné predpoklady:

základné vzdelanie

Informácie o pracovnom mieste:

 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a podobne),   
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie samotného páchateľa a následne oznamuje túto skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie v kompetencii, prioritne Mestskú políciu v Nitre.
 • kontroluje pohyb, miesta stretávania sa a spôsob trávenia voľného času maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov u určenej lokalite,
 • nahlasuje dôvodné podozrenia z alkoholovej alebo nealkoholovej toxikománie mládeže a jednotlivé prípady oznamuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra alebo zamestnancom MsÚ Nitra,
 • nahlasuje podozrenie zo záškoláctva školopovinných detí,
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
 • po predchádzajúcom súhlase primátora mesta je účastný a nápomocný pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou alebo členmi MRK,
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom,
 • je nápomocný a operatívne poskytuje asistenciu hliadkam Mestskej polície v Nitre alebo príslušníkom Policajného zboru SR, prípadne iným zasahujúcim záchranným zložkám (HaZZ, RZP, sociálni kurátori a pod.) pri výkone servisných prác, opráv, alebo kontrol,
 • kontroluje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách,
 • v zimnom období kontroluje zjazdnosť komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj chodníkov pre chodcov a zistené nedostatky nahlasuje povinným subjektom, prioritne Mestskej polícii v Nitre,
 • v prípade zistenia nahlasuje Mestskej polícii v Nitre výskyt a pohyb zatúlaných alebo ujdených psov na území mesta Nitry,
 • pripravuje písomný a fotografický podklad na správne konanie alebo oznámenie o porušení právnych noriem, ktorých bol svedkom a oznamovateľom,
 • zúčastňuje sa správneho konania, na ktoré pripravoval podklady,
 • vyhľadáva, dokumentuje a eviduje opustené alebo dlhodobo stojace vozidlá, umiestňuje výzvy na tieto vozidlá a asistuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra pri ich odstránení z miesta,
 • eviduje chýbajúce poklopy, poškodené dopravné značky a zistené skutočnosti bezodkladne nahlasuje povinným subjektom, prioritne Mestskej polícii v Nitre,
 • Povinným subjektom, prioritne Mestskej polícii v Nitre, oznamuje akékoľvek zistené nedostatky v meste.
 • Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.  
 • Svoju príslušnosť k MOPS preukazuje ústnym vyhlásením a preukazom MOPS.

Pracovné povinnosti člena MOPS:

 • Nastúpiť na vopred určené pracovisko a v určenú hodinu.
 • Po nastúpení na pracovisko bezodkladne nahlásiť poverenému príslušníkovi MsP alebo operačnému pracovníkovi MsP na bezplatnú linku 159 príchod na pracovisko.
 • Nahlásiť operačnému pracovníkovi MsP na bezplatnú linku 159 podozrenia z protispoločenskej činnosti zistené počas výkonu práce.
 • Po každej riešenej udalosti, najneskoršie každý piatok v týždni, vypísať a podpísať tlačivo „Záznam o udalosti“, ktoré MOPS riešil v rámci svojich povinností.
 • V posledný deň v mesiaci vypísať a podpísať evidenciu dochádzky za príslušný kalendárny mesiac a odovzdať ju poverenému príslušníkovi MsP alebo operačnému pracovníkovi MsP.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra – Horné a Dolné Krškany, Dražovce, Kalvária-Borová, Orechov dvor

Druh pracovného pomeru:  100% pracovný úväzok s pracovnými zmenami:

– ranná zmena            07:00 – 15:00 hod.

– poobedná zmena      14:00 – 22:00 hod.

1) Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 1. vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu nástupu do zamestnania)
 2. bezúhonnosť
 3. vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti v dĺžke najmenej 1 mesiac
 4. vodičský preukaz skupiny B
 5. ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka)
 6. ovládanie rómskeho jazyka
 7. samostatnosť
 8. komunikatívnosť
 9. kultivovaný slovný prejav
 10. schopnosť vyjadrovať sa
 11. spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o akú pozíciu sa kandidát uchádza,
 • životopis s aktívnym telefonickým kontaktom, e-mailom,
 • doklad o evidencii uchádzača o zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre  najneskôr v termíne dňa 27. novembra 2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „OSS-MOPS“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlú elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.

Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú všetky požadované kritériá.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Neúspešných kandidátov už Mesto Nitra nebude kontaktovať.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022