Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
19. august 2021

Mesto Nitra v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

vyhlasuje v projekte „Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby  v meste Nitra“ osobný pohovor 

na obsadenie pracovnej pozície:

 

 • jedna pracovná pozícia „člena miestnej občianskej poriadkovej služby“

(ďalej len MOPS)

 

Ponúkame:

 • mzdové ohodnotenie – minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 623,00 €
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • práca počas týždňa

 

Vyžadujeme:

Kvalifikačné predpoklady:

 

základné vzdelanie

Informácie o pracovnom mieste:

 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a podobne),   
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie samotného páchateľa a následne oznamuje túto skutočnosť príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie v kompetencii, prioritne Mestskú políciu v Nitre.
 • kontroluje pohyb, miesta stretávania sa a spôsob trávenia voľného času maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov u určenej lokalite,
 • nahlasuje dôvodné podozrenia z alkoholovej alebo nealkoholovej toxikománie mládeže a jednotlivé prípady oznamuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra alebo zamestnancom MsÚ Nitra,
 • nahlasuje podozrenie zo záškoláctva školopovinných detí,
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
 • po predchádzajúcom súhlase primátora mesta je účastný a nápomocný pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou alebo členmi MRK,
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, ako aj medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom,
 • je nápomocný a operatívne poskytuje asistenciu hliadkam Mestskej polície v Nitre alebo príslušníkom Policajného zboru SR, prípadne iným zasahujúcim záchranným zložkám (HaZZ, RZP, sociálni kurátori a pod.) pri výkone servisných prác, opráv, alebo kontrol,
 • kontroluje dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a iných verejných priestranstvách,
 • v zimnom období kontroluje zjazdnosť komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj chodníkov pre chodcov a zistené nedostatky nahlasuje povinným subjektom, prioritne Mestskej polícii v Nitre,
 • v prípade zistenia nahlasuje Mestskej polícii v Nitre výskyt a pohyb zatúlaných alebo ujdených psov na území mesta Nitry,
 • pripravuje písomný a fotografický podklad na správne konanie alebo oznámenie o porušení právnych noriem, ktorých bol svedkom a oznamovateľom,
 • zúčastňuje sa správneho konania, na ktoré pripravoval podklady,
 • vyhľadáva, dokumentuje a eviduje opustené alebo dlhodobo stojace vozidlá, umiestňuje výzvy na tieto vozidlá a asistuje kompetentným príslušníkom MsP Nitra pri ich odstránení z miesta,
 • eviduje chýbajúce poklopy, poškodené dopravné značky a zistené skutočnosti bezodkladne nahlasuje povinným subjektom, prioritne Mestskej polícii v Nitre,
 • Povinným subjektom, prioritne Mestskej polícii v Nitre, oznamuje akékoľvek zistené nedostatky v meste.
 • Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.  
 • Svoju príslušnosť k MOPS preukazuje ústnym vyhlásením a preukazom MOPS.
 • Upozorňuje a monitoruje správne nakladanie s odpadom (napr. kontrola zberných nádob, zberných stanovísk).
 • Upozorňuje na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov MRK.

Pracovné povinnosti člena MOPS:

 • Nastúpiť na vopred určené pracovisko a v určenú hodinu.
 • Po nastúpení na pracovisko bezodkladne nahlásiť poverenému príslušníkovi MsP alebo operačnému pracovníkovi MsP na bezplatnú linku 159 príchod na pracovisko.
 • Nahlásiť operačnému pracovníkovi MsP na bezplatnú linku 159 podozrenia z protispoločenskej činnosti zistené počas výkonu práce.
 • Po každej riešenej udalosti, najneskoršie každý piatok v týždni, vypísať a podpísať tlačivo „Záznam o udalosti“, ktoré MOPS riešil v rámci svojich povinností.
 • V posledný deň v mesiaci vypísať a podpísať evidenciu dochádzky za príslušný kalendárny mesiac a odovzdať ju poverenému príslušníkovi MsP alebo operačnému pracovníkovi MsP.

 

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra – Horné a Dolné Krškany, Dražovce, Kalvária-Borová,

                                        Orechov  dvor

Druh pracovného pomeru:  100% pracovný úväzok s pracovnými zmenami:

– ranná zmena 07:00 – 15:00 hod.

– poobedná zmena      14:00 – 22:00 hod.

Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 1. vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu nástupu do zamestnania)
 2. bezúhonnosť
 3. vodičský preukaz skupiny B
 4. ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka)
 5. samostatnosť
 6. komunikatívnosť
 7. kultivovaný slovný prejav
 8. schopnosť vyjadrovať sa
 9. spoľahlivosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o akú pozíciu sa kandidát uchádza,
 • životopis s aktívnym telefonickým kontaktom, e-mailom,
 • doklad o evidencii uchádzača o zamestnanie,
 • čestné vyhlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky                          do podateľne MsÚ v Nitre  najneskôr v termíne dňa 31.08.2021 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „OSS-MOPS“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra alebo zašlú elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk.

 Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

Informácia pre uchádzačov:

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022