Voľné pracovné miesto na pozíciu: UČITEĽ/KA - Materskej školy Dobšinského, Nitra
15. jún 2020

Voľné pracovné miesto na pozíciu: UČITEĽ/KA – Materskej školy Dobšinského, Nitra

Voľné pracovné miesto na pozíciu: UČITEĽ/KA  Materskej školy

Názov a adresa zamestnávateľa:

Mesto Nitra, Materská škola Dobšinského, Nitra

pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov :

UČITEĽ/KA materskej školy – úväzok 100%

a) kvalifikačné predpoklady:

  • v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

d) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • nástup do zamestnania od 8/2020

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 30.06.2020 na adresu:  MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.“.

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania učiteľ/ka MŠ– neotvárať“.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Neúspešných kandidátov už Mesto Nitra kontaktovať  nebude.

Kontaktná osoba: Mária Galová, referent pre ľudské zdroje a PaM v školstve – galovam@msunitra.sk

 

                                                                                                             

 

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022