Voľné pracovné miesto na pozíciu: sociálny pracovník
20. január 2020

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu

„sociálny pracovník“

v odbore sociálnych služieb Mestského úradu  v Nitre s pracovnou náplňou :

–      priamy výkon sociálnej práce s cieľovou skupinou ľudia bez domova na území mesta Nitry v stanovenom čase,

–    vyhľadávanie, kontaktovanie a odborná pomoc cieľovej skupine aj v otvorenom prostredí,

–    poskytovanie odborného poradenstva, krízovej intervencie a iných foriem odbornej pomoci podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov             so zameraním na skvalitnenie života cieľovej skupiny,

Miesto výkonu práce:   Útulok pre bezdomovcov, Štúrova 55, Nitra. 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Pracovná doba: týždenné striedanie – ranná 7.00 – 15.00 /poobedná 12.00 – 20.00 zmena

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 928,00 €,               v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore sociálna práca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

–       odborná prax min 2 roky, skúsenosti s cieľovou skupinou ľudí bez domova

–       znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

–       samostatnosť, koncepčné myslenie, spoľahlivosť,

–      analyzovanie a riešenie problémov,   komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca

 • práca s PC

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  v termíne do 31.01.2020  odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „sociálny pracovník – neotvárať“ osobne do podateľne  Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu v Nitre. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry .

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022