Voľné pracovné miesto na pozíciu: Školský špeciálny pedagóg, Základná škola Benkova 34, Nitra
26. máj 2021

Voľné miesto

a) názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Benkova 34, Nitra

 príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov:

Školský špeciálny pedagóg

a) kvalifikačné predpoklady:

  • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Prílohy č.8 k Vyhláške č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov

b) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný štruktúrovaný životopis
  • motivačný list
  • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

d) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • nástup do zamestnania od 9. 2021
  • predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. 6. 2021

e) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov (v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

f) bližšie informácie:                                            

PaedDr. Róbert Harmata, email: benkova34@gmail.com        

tel. č.:  037/77 31 015                  


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022