Voľné pracovné miesto na pozíciu: referent urbanizmu a architektúry ÚHA (m/ž)
10. február 2022

MESTO NITRA

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu  

„referent urbanizmu a architektúry ÚHA (m/ž)“

Informácia o pracovnom mieste:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vybavovanie žiadostí o územnoplánovaciu informáciu z hľadiska regulatívov funkčného využitia a priestorového usporiadania plôch, pozemkov a stavieb v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a územnoplánovacími podkladmi;
 • zabezpečovanie vyjadrení a  záväzných stanovísk k investičným zámerom;
 • vypracovanie a obstaranie štúdií pre potreby MsÚ v Nitre;
 • spolupráca pri príprave koncepčných materiálov v oblasti architektúry a urbanizmu pre mesto Nitra;
 • príprava podkladov pre verejné obstarávanie súvisiace s náplňou práce referenta;
 • príprava materiálov na zasadnutia MR a MZ a VZN mesta Nitry;
 • plnenie uznesení MZ, MR, komisií MZ a VMČ na úseku svojej pôsobnosti
 • tvorba vizualizácií a grafických výstupov podľa potrieb a pokynov hlavného architekta
 • kontrolovanie dodržiavania interných smerníc, technických noriem, technických predpisov a právnych predpisov,

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné architektúra, urbanizmus

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Balík Microsoft- Word, Excel, Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý

AutoCAD, Sketchup, ArchiCad, Photoshop-pokročilý

Počet rokov praxe

vhodná pre absolventa

 Prax na pozícii/v oblasti

prax v odbore architektúra, urbanizmus vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • záujem o dianie v oblasti architektúry, urbanizmu a ÚP
 • koncepčné a analytické myslenie
 • záujem o samoštúdium a vzdelávanie sa v oblasti ÚP a regulatív oblasti ….
 • minimálne trojročná prax na obdobnej pozícií – podmienka
 • multitasking
 • samostatnosť

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa:     Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:          Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1133,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Kontaktná osoba:

Ing. Monika Antonuccio, referát ľudské zdroje, personalne@msunitra.sk, tel: 037/6502253

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022