Voľné pracovné miesto na pozíciu - referent pre dopravné značenie a zvláštne užívanie MK
28. november 2018

Miesto výkonu  práce:  Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný  úväzok

Termín nástupu :  január 2019 alebo dohodou

Základná zložka mzdy (brutto) a   ďalšie  odmeny
Minimálne mzdové ohodnotenie  – 811,00  Eur +  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania  zamestnancov Mesta Nitry a platnou Kolektívnou zmluvou

 

Informácie o pracovnom mieste :

 

 Hlavné oblasti, ktoré budú náplňou zamestnanca na hľadanej pozícii v referáte správy a údržby miestnych komunikácií:

 

– plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy nad pozemnými komunikáciami

– rieši plnenie úloh vyplývajúcich z náplne cestného správneho orgánu

– rozhodnutia na uzávierku miestnych komunikácií,

– určuje použitie a umiestnenie dopravného značenia a zmien organizácie dopravy    

  vrátane cestnej svetelnej signalizácie,

– rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií,

– priestupkové konanie vo veci porušenia cestného zákona a správne delikty,

– štátny odborný dozor v cestnom hospodárstve,

– prerokováva dopravno-bezpečnostnú situáciu a návrhy riešenia pre zlepšenie cestnej

  premávky resp. jej zmeny v spolupráci s krajským dopravným inšpektorátom PZ

 

 Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • stabilné a dlhodobé zamestnanie
 • možnosť ďalšieho vzdelávania a profesného rastu
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Informácie o osobnom pohovore:

Vašu žiadosť a  životopis si dôkladne preštudujeme a starostlivo zvážime všetky uvedené skutočnosti v súvislosti s požiadavkami na danú pozíciu. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pracovnej pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • trestná bezúhonnosť
 • záujem a ochota pracovať v danej oblasti
 • samostatnosť a komunikatívnosť

Adresa spoločnosti:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.

Kontaktná osoba:

Ing. Pavol Jakubčin   – Tel: 037/6502229

Katarína Koprdová   – Tel.: 037/6502244  E-mail:   koprdova@msunitra.sk

Zverejnenie: nitra.sk

 • Vykonáva činnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Vo veci vydania „Rozhodnutia“ postupuje v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Vydáva rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií:
  • zásahy do miestnych komunikácií,
  • umiestňovanie zariadení na miestne komunikácie.
 • Vydávanie rozkopávok vo verejnej zeleni a určovanie podmienok ich vykonania v zmysle VZN č. 3/1992 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty.
 • Preberá podklady a posudzuje ich opodstatnenosť a úplnosť s pohľadu budúcej rozkopávky verejnej zeleni.
 • Vydávanie povolení rozkopávok vo verejnej zeleni.
 • Odovzdáva po tvaromiestnej obhliadke pracovisko na rozkopávku vo verejnej zeleni.
 • Priebežne kontroluje dodržiavanie podmienok vydaných povolení na rozkopávku vo verejnej zeleni.
 • Na základe vykonanej obhliadky preberá od jednotlivých žiadateľov spätné povrchové úpravy narušených plôch vo verejnej zeleni.
 • Posudzuje stavebný zásah do miestnej komunikácie (prípadne cestného pozemku) z hľadiska cestného zákona č. 135/61 Zb. a vykonávacej vyhlášky č. 35/84 Zb. k cestnému zákonu.
 • Spolupracuje s Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Nitre za účelom posúdenia možnosti realizácie požadovaného zásahu z dopravného hľadiska.
 • Spolupracuje so žiadateľmi o zvláštne užívanie miestnych a účelových komunikácií.
 • Počas výkonu stavebných prác priebežne kontroluje dodržiavanie podmienok rozhodnutia.
 • V prípade neplnenia podmienok „Rozhodnutia“ vyzve žiadateľa na nápravu, v opačnom prípade začína voči nemu správne konanie.
 • Preberá hlásenia správcov inžinierskych sietí o vzniklých poruchách na zariadeniach.
 • Za vydanie „Rozhodnutia o zvláštnom užívaní MK“ vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch,
 • Vykonanie kontrolných obhliadok pozemných komunikácií.
 • Zabezpečuje a kontroluje výkony príspevkovej organizácie mesta (Mestské služby)
  • lokálne opravy miestnych komunikácií
  • odstraňovanie výtlkov na vozovke MK
 • Vypracováva ročné vyhodnotenie zvláštneho užívania.
 • Vyjadruje sa k projektom z hľadiska možnosti zvláštneho užívania za účelom vydania stavebného povolenia.
 • Spolupracuje s VMČ, ostatnými odbornými komisiami a oddeleniami MsÚ na riešení nedostatkov a ich urýchlenom odstránení v oblasti dopravy.
 • Operatívne reaguje na pripomienky a interpelácie poslancov MZ, občanov mesta na nedostatky stavu komunikácií.
 • Spolupracuje s ODI PZ v Nitre a kontroluje podmienky dodržiavania vydaných rozhodnutí pri ostatných zvláštnych užívaniach MK.

Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022