Voľné pracovné miesto na pozíciu - referent pre dohľad nad verejným poriadkom - ambasádor pre komunitnú prácu v Nitre
12. júl 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 • referent pre dohľad nad verejným poriadkom

ambasádor pre komunitnú prácu v Nitre

najmä v mestských častiach Nitry – Krškany a Dražovce.  

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  

Náplňou práce ambasádora bude v prvom rade každodenný kontakt a práca  v komunitách, kde je nutné riešiť spolužitie s marginalizovanými komunitami, na základe ktorej sa bude vyžadovať jeho prehľad o aktuálnej situácii, aktuálnych problémoch a ťažkostiach definovaných lokalít, navrhovanie riešení a ich následná realizácia a koordinácia. Aktívne sa bude podieľať na tvorbe a realizácii dlhodobej stratégie a vízie práce v daných lokalitách a podieľať sa na jej realizácii. Danú oblasť bude pokrývať prierezovo, v spolupráci s prednostom úradu a ďalšími odbormi Mestského úradu v Nitre. Bude nápomocný pri  zvyšovaní bezpečnosti verejného poriadku, vzdelanostnej úrovne, prístupu ku vzdelaniu a k príprave na povolanie. Taktiež bude nápomocný pri zvyšovaní aktívnej účasti marginalizovaných skupín na verejnom živote, pri začleňovaní na pracovný trh a pod., čo má viesť v konečnom dôsledku k lepšiemu spolunažívaniu a odstraňovaniu napätia v dotknutých mestských častiach. 

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1 500 ,               

v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania a iné kvalifikačné požiadavky:

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, resp. VŠ alebo II. Stupňa výhodou,
 • vodičský preukaz typu B
 • užívateľská práca s PC

Predpoklady na pracovnú pozíciu:

 • samostatnosť a zodpovednosť pri plnení pracovných úloh
 • analytické myslenie
 • prirodzený rešpekt a vážnosť, seriózne vystupovanie
 • skúsenosti s prácou s ľuďmi
 • empatia a cit pre spravodlivosť
 • vysoká úroveň komunikačných a organizačných zručností
 • odolnosť voči stresu
 • skúsenosti s rómskou problematikou výhodou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • prihláška na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre dohľad nad verejným poriadkom – ambasádor pre komunitnú prácu v Nitre“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  ambasádor“ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra. Termín uzávierky  najneskôr  dňa 15.08.2019 . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022