Voľné pracovné miesto na pozíciu - referent pre cestovný ruch
19. marec 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu

 • referent pre cestovný ruch Odboru  mestského rozvoja a cestovného ruchu Mestského úradu v Nitre 

s náplňou práce v rozsahu:

 • spracovávania  informácií o meste, regióne a pripravuje propagačné materiály o Nitre,
 • podieľa sa na príprave a realizácii podujatí v rámci cestovného ruchu,
 • spolupracuje pri príprave strategických, koncepčných materiálov a projektov v oblasti rozvoja cestovného ruchu,
 • aktívne spolupracuje so súkromným sektorom a  so subjektmi/ aktérmi v oblasti cestovného ruchu,
 • zastupuje mesto na veľtrhoch cestovného ruchu. 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 862,00 €,   odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 

                                                           VŠ II. stupňa

 

požiadavky:

 • skúsenosti s organizovaním podujatí a destinačným manažmentom
 • základná znalosť pravidiel marketingu a reklamy
 • prehľad o atrakciách, zaujímavostiach a organizovaných podujatiach v meste Nitra
 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • užívateľské ovládanie počítača, AJ   úroveň elementárna A2

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť,
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre cestovný ruch  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  – referent pre CR“   , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 02.04.2019  . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:  

Mgr. Daniel  Balko,  tel. 037/6502252, e..mail: Daniel.Balko@nitra.sk

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022