Voľné pracovné miesto na pozíciu: referent právnik
2. jún 2020

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca

 

 • referenta právnika

v odbore majetku Mestského úradu v Nitre s náplňou práce v rozsahu tvorby a posudzovania právnej dokumentácie pri nakladaní najmä  s nehnuteľným majetkom mesta, majetkoprávne usporiadania majetku mesta, zastupovania mesta v konaní pred súdmi, komunikácia s katastrálnym úradom, pozemkovým úradom, SPF, archívmi a inými orgánmi. Vyžaduje sa dôkladná znalosť zákona č. 369/1990 Zb., 138/1991 Zb. a súv. predpisov v oblasti pozemkového práva, výhodou je prax v oblasti práva nehnuteľností.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1044,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • možnosť sebarealizácie,
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 VŠ II. stupňa  právnického smeru

 • prax v oblasti  občianskeho, obchodného, pracovného práva a správneho práva výhodou
 • prax v samospráve, príp. v štátnej správe, v advokácii výhodou

požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • užívateľské ovládanie počítača,

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent -právnik  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  právnik “  najneskôr  dňa 05.06.2020  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,,950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry. alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

V Nitre 29.05.2020

                                                                                 

 

      Mgr. Martin Horák

           prednosta

Mestského úradu v Nitre


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022