Voľné pracovné miesto na pozíciu referent ekonóm
14. august 2019

Názov zamestnávateľa: Správa zariadení sociálnych služieb

Kvalifikačné predpoklady:  VŠ vzdelanie II. stupňa v ekonomickom odbore

Iné kritériá:  

znalosť zákona: č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, 357/2015 Z.Z. o finančnej kontrole, zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. , zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, znalosť práce s PC – užívateľ

Osobnostné predpoklady:

samostatnosť, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Miesto výkonu práce: Baničova 12, Nitra

Mzdové ohodnotenie:  1200 €

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  

zabezpečovať zodpovedné plánovanie, rozpočtovanie, použitie, účtovanie, výkazníctvo verejných financií a finančnú kontrolu,

Zoznam požadovaných dokladov

životopis, prihláška na danú pracovnú pozíciu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti:  

Kandidáti na pozíciu „referent ekonóm “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  ekonóm“ , na adresu: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 11 Nitra. Termín uzávierky  dňa 28.08.2019 do 12.00 hod.  

 

Správa zariadení sociálnych služieb si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022