Voľné pracovné miesto na pozíciu: projektový manažér
31. júl 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu  :

 • projektový manažér

Projektový manažér – senior  sa bude podieľať na práci   zakotvenej v opise súhrnu pracovných činnosti   ako : 

 • príprava, implementácia, koordinácia a riadenie projektov financovaných z externých dotačných zdrojov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), primárne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z Operačného programu ľudské zdroje (OP ĽZ), z Operačného programu kvalita životného prostredia (OP KŽP), z Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OP II), z operačného programu efektívna verejná správa (OP EVS),
 • vypracovávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a povinné prílohy k ŽoNFP
 • komunikácia  so všetkými stranami podieľajúcimi sa na príprave ŽoNFP
 • zabezpečovanie  implementácie projektu v zmysle legislatívy (podklady pre verejného obstarávateľa, finančné riadenie projektu, napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu a monitorovacie správy projektu)
 • sledovanie, platné právne predpisy SR a Európskej komisie, usmernenia a pokyny Riadiaceho orgánu súvisiace s vyhlásenými výzvami a čerpaním EŠIF,

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1115,00 €, a  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa alebo úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť anglického jazyka
 • ovládanie MS Office, systému ITMS2014+ podmienkou
 • znalosť ostatných Operačných programov v období 2014-2020 v zmysle Partnerskej dohody
 • podrobná znalosť Systému riadenia EŠIF pre Programové obdobie 2014-2020 a príslušnej legislatívy
 • podrobný prehľad o strategických dokumentoch mesta Nitra
 • schopnosť práce s projektovou dokumentáciou, výkazom-výmer a rozpočtom
 • schopnosť pracovať v tíme aj samostatne, vzájomná lojalita k členom tímu
 • transparentné riadenie procesov, tvorivosť, spoľahlivosť, precíznosť, zmysel pre detail, časová flexibilita pri nárazovej práci, vysoká odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, prezentačné zručnosti,
 • bezúhonnosť

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na danú pracovnú pozíciu, motivačný list
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • potvrdenie o odbornej praxi (min. 2 roky, resp. 3 roky )
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry
 • zoznam referencií schválených projektov v členení „názov projektu, operačný program, výška schváleného NFP“

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „projektový manažér- IROP “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  PM-senior “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Termín uzávierky  najneskôr  dňa 20.08.2019  . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.   Neúspešných kandidátov Mesto Nitra nebude kontaktovať.


Najčítanejšie správy
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022