Voľné pracovné miesto na pozíciu: projektový manažér
31. júl 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu  :

 • projektový manažér

Projektový manažér – senior  sa bude podieľať na práci   zakotvenej v opise súhrnu pracovných činnosti   ako : 

 • príprava, implementácia, koordinácia a riadenie projektov financovaných z externých dotačných zdrojov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), primárne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z Operačného programu ľudské zdroje (OP ĽZ), z Operačného programu kvalita životného prostredia (OP KŽP), z Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OP II), z operačného programu efektívna verejná správa (OP EVS),
 • vypracovávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) a povinné prílohy k ŽoNFP
 • komunikácia  so všetkými stranami podieľajúcimi sa na príprave ŽoNFP
 • zabezpečovanie  implementácie projektu v zmysle legislatívy (podklady pre verejného obstarávateľa, finančné riadenie projektu, napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu a monitorovacie správy projektu)
 • sledovanie, platné právne predpisy SR a Európskej komisie, usmernenia a pokyny Riadiaceho orgánu súvisiace s vyhlásenými výzvami a čerpaním EŠIF,

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1115,00 €, a  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky, alebo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa alebo úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť anglického jazyka
 • ovládanie MS Office, systému ITMS2014+ podmienkou
 • znalosť ostatných Operačných programov v období 2014-2020 v zmysle Partnerskej dohody
 • podrobná znalosť Systému riadenia EŠIF pre Programové obdobie 2014-2020 a príslušnej legislatívy
 • podrobný prehľad o strategických dokumentoch mesta Nitra
 • schopnosť práce s projektovou dokumentáciou, výkazom-výmer a rozpočtom
 • schopnosť pracovať v tíme aj samostatne, vzájomná lojalita k členom tímu
 • transparentné riadenie procesov, tvorivosť, spoľahlivosť, precíznosť, zmysel pre detail, časová flexibilita pri nárazovej práci, vysoká odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, prezentačné zručnosti,
 • bezúhonnosť

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na danú pracovnú pozíciu, motivačný list
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • potvrdenie o odbornej praxi (min. 2 roky, resp. 3 roky )
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry
 • zoznam referencií schválených projektov v členení „názov projektu, operačný program, výška schváleného NFP“

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „projektový manažér- IROP “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  PM-senior “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Termín uzávierky  najneskôr  dňa 20.08.2019  . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.   Neúspešných kandidátov Mesto Nitra nebude kontaktovať.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022