Voľné pracovné miesto na pozíciu: Manažér Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný Regionálny operačný program (IROP)
31. júl 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

  • Manažér Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný

Regionálny operačný program  (IROP)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  

– spolupráca s Riadiacim orgánom pre IROP na príprave výziev a vyzvaní na predkladanie  projektových zámerov a na predkladanie žiadostí o NFP

– zabezpečenie činnosti súvisiacich so schvaľovacím procesom projektových zámerov

– podieľanie  sa na zabezpečovaní procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP

– zabezpečuje vypracovanie záverečných správ z výziev

– príprava pripomienok a stanovísk k návrhom dokumentov relevantných pre oblasť implementácie IROP v rámci EÚ a SR,

– spolupráca s príslušnými organizačnými zložkami EK, CKO, MF SR a inými subjektmi zapojenými do implementácie EŠIF

– poskytnutie súčinnosti pri výkone kontrol, auditov a certifikácií, koordinácie auditov a prijímania nápravných opatrení

– zadávanie údajov do ITMS2014+

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1316,00 €,               

v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • možnosť sebarealizácie,
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania:

  • vysokoškolské vzdelanie stupňa

Kvalifikačné požiadavky:

– vítaná znalosť anglického jazyka

– znalosť práce s PC – užívateľ

– vítaná prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky alebo 4,5 roka v obdobnej oblasti

– znalosť právnych predpisov SR a EÚ v oblasti fondov EÚ

– skúsenosť s vypracovaním strategických dokumentov

Osobné predpoklady

– samostatnosť, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie

Iné predpoklady

– vítaná znalosť systému ITMS2014+

Zoznam  požadovaných dokladov:

  • prihláška na danú pracovnú pozíciu
  • profesijný životopis
  • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „Manažér Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný Regionálny operačný program “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  manažér IROP“ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra. Termín uzávierky  najneskôr  dňa 16.08.2019 do 12.00 hod.  Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022