Voľné pracovné miesto na pozíciu: Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
24. február 2020

 ZŠ Tulipánová 1, Nitra  prijme zamestnanca na novo zriadenú pozíciu: „Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením“.

Úväzok:100%
Dátum nástupu: 1.3.2020 /prípadne dohodou/

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:

  • priateľský vzťah k deťom, tvorivosť, kreativita, pracovitosť, prax vítaná

Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika.

b) kvalifikačné predpoklady:

v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c) platové podmienky:

• platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadované doklady zaslať poštou alebo mailom do 28.2.2020 alebo osobne.

Adresa:
Základná škola Tulipánová 1, 949 01 Nitra

E-mail: riaditel@zstulipanova.sk
tel.: 037/7417 106 , 0904 428 516


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022