Voľné pracovné miesto na pozíciu: 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
30. september 2021

Oznam o vyhlásení výberového konania

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
 • 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)[1],

ktoré sa uskutoční dňa  21.10.2021 o 09.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, miestnosť č. 634.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície). Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude  pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP II.- NEOTVÁRAŤ“. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je[2]: 14.10.2021

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Predpokladaná hrubá mzda je

Pracovná pozícia TSP     971,00 €

Pracovná pozícia TP        855,00 €

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • podpísaný životopis (CV) vo formáte Europass,
 • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (nepovinné),
 • originál alebo kópiu výpisu z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) preukazujúci bezúhonnosť uchádzača resp. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré najneskôr pri nástupe do zamestnania nahradí výpisom z registra trestov,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinné).

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny pracovník:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[3] alebo
 2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z. .
 3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
 4. ukončené stredoškolské vzdelávanie a súčasne štúdium na vysokej škole[4] (týka sa len užívateľov, ktorí majú registrovanú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie)[5].

Výberové kritériá na pozíciu terénny sociálny pracovník:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvovanie ďalšieho vzdelávania ktorého cieľom bolo priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávanie sa realizovalo  prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • účasťou na akreditovaných kurzoch,
 • účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
 • účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch,
 • lektorská činnosť a publikačná činnosť,
 • účasť na supervíznych programoch.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 3. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne). Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny pracovník:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.[6]

Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník  sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 4. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).
 5. Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a pod.).

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny sociálny pracovník alebo terénny pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom Zmluvy o pracovnom pomere doručí výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace od dátumu realizovania výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je kataster mesta Nitry.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je:  02.11.2021

Popis práce Terénneho sociálneho pracovníka zahŕňa najmä:[7]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,
 • odborné posudzovanie životnej situácie človeka v kontexte jeho sociálnych vzťahov,
 • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podpora pri zabezpečovaní sociálnej služby,
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,
 • vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, ,  pomoc pri riešení osobných záležitostí;
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,
 • individuálny a skupinový poradenský proces,
 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém,
 • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a riešení osobných záležitostí,
 • riešenie prípadu – tzv. case management vrátane koordinácie potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v záujme klienta,
 • krízová intervencia,
 • sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti,
 • orientácia v aktuálne platnej legislatíve,
 • facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management,
 • koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami,
 • evidencia priamej prípadovej práce,
 • zber dát v lokalite v spolupráci s RK.
 • administratívne spracovanie výkonu svojej práce (vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka) a
 • ďalšie podľa pokynov nadriadeného a usmernenia RK. 

Popis práce Terénneho pracovníka zahŕňa najmä:[8]

 • asistencia terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností,
 • pod vedením terénneho sociálneho pracovníka aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov,
 • poskytovanie informácií smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb,
 • poskytovanie informácií o možnostiach podpory členov rodiny pri starostlivosti o osobu v spoločnej domácnosti,
 • sprevádzanie klienta v rámci riešenia ich sociálnych problémov,
 • príprava stretnutí s rodinami klientov,
 • podieľa sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce, riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, dokáže sa priebežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spôsobilosť
 • vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu (podieľa sa na približovaní kultúrneho kontextu lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi, vytvára sociálne a spoločenské kontakty a aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka),
 • administratívne spracúva výkon svojej práce (vedenie spisovej dokumentácie a terénneho denníka).

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete mestu Nitra (uviesť názov obce/mesta/MVO) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona
č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

 

[1] Nehodiace sa škrtnúť

[2] Rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke.

[3] V zmysle § 5 ods. 1a Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] V zmysle § 110 ak ods. 1 písm. b) zákona 448/208 o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 448/2008“) sa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady považujú za splnené do 31. decembra 2023, ak fyzická osoba je študentom vysokej školy v študijnom odbore uvedenom v § 84 ods. 4 písm. b) tohto zákona, t. j. ide o štúdium vysokoškolského vzdelania 1. stupňa alebo 2. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, akreditované podľa osobitného predpisu alebo ide o štúdium takého vysokoškolského vzdelania na zahraničnej vysokej škole.

[5] V prípade nerelevantnosti odstrániť.

[6] Nižšie stredné odborné vzdelanie, (absolvovanie dvojročného vzdelávacieho programu odboru  vzdelávania v strednej odbornej škole alebo v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je  vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získane kvalifikácii aj výučný list; v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.,§16, ods. 4, písm. a).

[7] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

[8] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022