Voľné pracovné miesto - hlavný architekt mesta
12. február 2016
Mesto Nitra  hľadá zamestnanca   na pracovnú pozíciu : hlavný architekt mesta

Mesto Nitra  hľadá zamestnanca   na pracovnú pozíciu :

 

 • hlavný architekt mesta

 

min. kvalifikačný predpoklad:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa architektonického smeru

Iné kritériá a požiadavky : 

 • Autorizovaný architekt
 • Minimálne 5 rokov praxe v odbore po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania
 • Skúsenosti v oblasti riadenia
 • Znalosti z oblasti histórie, výstavby a rozvoja mesta Nitry
 • Jazykové znalosti (Aj, Nj) výhodou
 • Znalosti a orientácia pri práci s mapami, územnými plánmi, s projektovou dokumentáciou a s digitálnou mapou inžinierskych sietí.
 • Osobnostné predpoklady, seriózne vystupovanie  a zodpovedný prístup k pracovným úlohám.
 • Občianska bezúhonnosť.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladu o vzdelaní
 • predloženie referenčných prác v oblasti architektúry a urbanizmu
 • návrh koncepcie rozvoja mesta z pohľadu architektúry a urbanizmu (v rozsahu max. 2 strany formátu A4)
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry
 • u vybraného uchádzača pred nástupom do zamestnania budeme požadovať výpis z registra trestov

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu hlavný architekt mesta zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Ponukové konanie HAM“ najneskôr  dňa 03.03.2016  do 12.00 hod. na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.

Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

 

 

 

 

     Jozef Dvonč v.r.

primátor mesta Nitry

 

 

 

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022