Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
19. november 2015
Marec 2016

 

5. marca 2016 v meste Nitra

 

OZNÁMENIE PRE ČLENOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

 

     V zmysle § 49 ods. 7 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Nitra informuje delegovaných členov okrskových volebných komisii, že členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká v prípade, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr do 24.02.2016. (Uvedené sa netýka náhradníka).

Po tomto dátume nie je možné zložiť sľub a za účelom obsadenia miesta v okrskovej volebnej komisii bude kontaktovaný náhradník.

 

OZNÁMENIE

 

      Mesto Nitra , zastúpené primátorom mesta Jozefom Dvončom v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v  budove Mestského úradu Nitra , Štefánikova tr. č. 60, v Klientskom centre služieb č. dv. 608 /prízemie/, od 1. februára 2016 zaháji svoju činnosť námietková kancelária, v ktorej si občania – oprávnení voliči môžu vybaviť hlasovací preukaz

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Námietková kancelária bude otvorená :

Pondelok    od 8,00 do 15,00

Utorok       od 8,00 do 15,00

Streda       od 8,00 do 16,45

Štvrtok      od 8,00 do 15,00

Piatok        od 8,00 do 13,45

 

Telefónne č. 037/6502 109, e-mail: volby@msunitra.sk

 

Súbory na stiahnutie:

 

– volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia – tieto žiadosti treba zasielať na email : volby@msunitra.sk – (najneskôr do 15.1.2016)

– Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce – volby@msunitra.sk – (najneskôr do 11.1.2016)

Súbory na stiahnutie:


 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť

v mieste  svojho  trvalého  pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže

požiadať  obec  svojho  trvalého  pobytu  o vydanie  hlasovacieho  preukazu.  Obec  na  základe  žiadosti voličovi  vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič  môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb  (t.j. najneskôr  4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby  žiadosť  o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby  žiadosť  o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Obec  zašle  hlasovací  preukaz  voličovi  na  adresu  trvalého  pobytu,  ak  v  žiadosti  neuvedie  inú

korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná

osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Súbory na stiahnutie:


 

Ďalšie informácie  k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr


Najčítanejšie správy
Voľby do Európskeho parlamentu
13. február 2024
Parlamentné voľby 2023
13. jún 2023
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022