Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
19. november 2015
Marec 2016

 

5. marca 2016 v meste Nitra

 

OZNÁMENIE PRE ČLENOV OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ

 

     V zmysle § 49 ods. 7 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Nitra informuje delegovaných členov okrskových volebných komisii, že členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká v prípade, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb, t.j. najneskôr do 24.02.2016. (Uvedené sa netýka náhradníka).

Po tomto dátume nie je možné zložiť sľub a za účelom obsadenia miesta v okrskovej volebnej komisii bude kontaktovaný náhradník.

 

OZNÁMENIE

 

      Mesto Nitra , zastúpené primátorom mesta Jozefom Dvončom v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v  budove Mestského úradu Nitra , Štefánikova tr. č. 60, v Klientskom centre služieb č. dv. 608 /prízemie/, od 1. februára 2016 zaháji svoju činnosť námietková kancelária, v ktorej si občania – oprávnení voliči môžu vybaviť hlasovací preukaz

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Námietková kancelária bude otvorená :

Pondelok    od 8,00 do 15,00

Utorok       od 8,00 do 15,00

Streda       od 8,00 do 16,45

Štvrtok      od 8,00 do 15,00

Piatok        od 8,00 do 13,45

 

Telefónne č. 037/6502 109, e-mail: volby@msunitra.sk

 

Súbory na stiahnutie:

 

– volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia – tieto žiadosti treba zasielať na email : volby@msunitra.sk – (najneskôr do 15.1.2016)

– Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce – volby@msunitra.sk – (najneskôr do 11.1.2016)

Súbory na stiahnutie:


 

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť

v mieste  svojho  trvalého  pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže

požiadať  obec  svojho  trvalého  pobytu  o vydanie  hlasovacieho  preukazu.  Obec  na  základe  žiadosti voličovi  vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič  môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb  (t.j. najneskôr  4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby  žiadosť  o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby  žiadosť  o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

 

Obec  zašle  hlasovací  preukaz  voličovi  na  adresu  trvalého  pobytu,  ak  v  žiadosti  neuvedie  inú

korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná

osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Súbory na stiahnutie:


 

Ďalšie informácie  k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr


Najčítanejšie správy
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022
Voľby do Európskeho parlamentu na území…
11. február 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
11. júl 2018