Voľby do Európskeho parlamentu
13. február 2024

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. februára 2024
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20,
§ 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m

 1. deň ich konania na sobotu 08. júna 2024,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 05. marca 2024,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 09. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r.


Informácie pre voliča
I.
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II.
Právo voliť


Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.
Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

 • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV.
Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.
Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
http://www.minv.sk/?volby-ep

Telefónne č. 037/6502 338 alebo 037/6502 238 e-mail: volby@msunitra.sk


OZNAM

Oznamujem Vám, že delegovanie svojich členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je možné odovzdať do 9. apríla 2024, t.j. do utorka osobne na Mestskom úrade v Nitre do 20,00 hod. a do 24,00 hod. elektronicky  na mail: podatelna@msunitra.sk


Oznámenie
pre voľby do Európskeho parlamentu – 8.6.2024

     V súlade s § 11c)  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. od 24.4.2024 (streda).

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne najneskôr  posledný pracovný deň pred konaním volieb, t.j. do 7. júna 2024 v úradných hodinách obce.
 • v listinnej podobe  tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obcí najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. do 20. mája 2024

na adresu:

Mestský úrad v Nitre
Štefánikova trieda 60
950 06  Nitra

alebo

 • elektronicky (e-mailom)
  • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
  • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. do 20. mája 2024 mailom:  volby@msunitra.sk

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacie preukazu potvrdzuje svojim podpisom.Najčítanejšie správy
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024
Nitra vlani preinvestovala rekordnú sumu peňazí
21. február 2024
Jarné upratovanie
11. február 2024
Dotácie 2024
9. január 2024