Vedúci odboru verejného obstarávania
25. máj 2021

MESTO NITRA

zastúpené primátorom  mesta

vyhlasuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie : vedúci odboru verejného obstarávania Mestského úradu v Nitre

 

Kvalifikačný predpoklad:

ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Vedúci odboru verejného obstarávania zodpovedá najmä :
 • za realizáciu metód verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a vnútorných predpisov,   
 • vyhlásenie, organizovanie a vyhodnotenie  súťaže k predaju a prenájmu nehnuteľného majetku mesta,
 • vyhlásenie, organizovanie a vyhodnotenie obchodných verejných  súťaží a iných  súťaží uskutočnených  v zmysle osobitných právnych predpisov,
 • Poskytuje odbornú a metodickú pomoc jednotlivým útvarom a odborom pri realizovaní príslušných metód verejného obstarávania,
 • Zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu vnútorných predpisov mesta pre proces verejného obstarávania.
 • Zabezpečuje a realizuje proces centrálneho verejného obstarávania pre mesto (MsÚ) a pre mestské organizácie vo vymedzenom rozsahu.
 • Vypracováva interné právne predpisy a metodické pokyny o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Nitry.
 • Pripravuje a realizuje verejné obstarávania v zmysle platného a účinného zákona o verejnom obstarávaní, pripravuje a realizuje verejné obstarávania pre zákazky financované z fondov EÚ.
 • Zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaž návrhov v súlade s ustanoveniami zákona potrebných pre činnosť úradu.

Iné kritériá a požiadavky

 • najmenej 3 roky praxe vo verejnom obstarávaní  
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť,
 • systematický prístup pri plánovaní aktivít v procese riadenia VO
 • samostatnosť, pozornosť, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • strategické a analytické myslenie,
 • silná orientácia na dosahovanie cieľov,
 • schopnosť pracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme,
 • praktické ovládanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schopnosť aktívne reagovať na novelizáciu príslušnej legislatívy a aplikáciu zmien v spoločnosti.

Počítačové znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Bežné internetové prehliadače pre prácu v systémoch verejne dostupných informácií (ÚVO—ISZÚ, EVO, iné systémy pre elektronické VO, EKS atď.) – pokročilý

 

Výberové konanie bude zamerané nasledovne:

 • odborné posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca
 • vypracovanie prípadovej štúdie
 • behaviorálny pohovor

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1.800,00 €, môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • čestným vyhlásením o ukončení vzdelania
 • písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.
 • vlastná stratégia rozvoja mesta v oblasti verejného obstarávania v rozsahu   2 strán A4

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  v termíne dňa 03.06.2021  do 15.00 hod.  odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Výberové konanie vedúci VO “ osobne  do podateľne  Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra, prostredníctvom portálu www.profesia.sk (odporúčaná forma), nitra.sk, www.istp.sk, resp. elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.

Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na výberovom konaní  sa nebude prihliadať. 

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na výberové konanie.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov, ktorí  budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych  vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a  o ochrane  pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022