Ponukové konanie na obsadenie funkcie: referent - koordinátor pre prípravu Kreatívneho centra Nitra
19. január 2017
Mesto Nitra zastúpené primátorom  mesta vyhlasuje ponukové konanie na obsadenie funkcie :

MESTO NITRA

zastúpené primátorom  mesta

 

vyhlasuje ponukové konanie

na obsadenie funkcie :

referent – koordinátor pre prípravu Kreatívneho centra Nitra

 

Kandidát na funkciu musí spĺňať:

 

Kvalifikačný predpoklad:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • cieľová oblasť vzdelania: humanitné vedy, sociálna oblasť, ekonomika
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona  č.  552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritériá :

 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
 • znalosť európskeho kultúrneho a kreatívneho prostredia.
 • aktívna znalosť anglického jazyka, slovom a písmom.
 • výhodou prax v oblasti projektového manažmentu, spracovania žiadostí o NFP a dotačných schém ministerstiev, v oblasti v marketingu, v oblasti manažmentu a kultúrnej politiky
 • výhodou znalosť príslušnej legislatívy EŠIF
 • skúsenosti s prácou v cieľovej oblasti vzdelania

Iné požiadavky:

 • komunikatívnosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, presnosť, dôslednosť
 • samostatnosť, dobrá organizácia práce a záujem o zdokonaľovanie
 • počítačové znalosti na používateľskej úrovni
 • organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti

Náplň činnosti:

Úspešný uchádzač bude zastávať pozíciu koordinátora pre prípravu kreatívneho centra Nitra, ktoré bude zriadené v zmysle podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci PO 3.

Ďalej bude koordinovať vzťahy s kultúrnymi operátormi, strategickými partnermi, dodávateľmi, verejnosťou a ďalšími subjektmi na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom tvorby, koordinácie a realizácie projektu Kreatívneho centra v Nitre.

Uchádzači do výberového konania predložia požadované doklady:

 • žiadosť do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • aktuálny doklad o bezúhonnosti ( výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Dátum a miesto podania žiadostí:

Žiadosť o účasť na ponukovom konaní spolu s požadovaným dokladmi je potrebné doručiť  (poštou alebo osobne) do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Ponukové konanie Kreatívne centrum Nitra – NEOTVÁRAŤ najneskôr  dňa 10.2.2017, na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Splnenie kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je podmienkou prijatia žiadosti do ponukového konania. Mesto Nitra si vyhradzuje pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

 

                                                                                               Jozef Dvonč

                                                                                           primátor mesta Nitry


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022