Ponukové konanie na obsadenie funkcie: referent - koordinátor pre prípravu Kreatívneho centra Nitra
19. január 2017
Mesto Nitra zastúpené primátorom  mesta vyhlasuje ponukové konanie na obsadenie funkcie :

MESTO NITRA

zastúpené primátorom  mesta

 

vyhlasuje ponukové konanie

na obsadenie funkcie :

referent – koordinátor pre prípravu Kreatívneho centra Nitra

 

Kandidát na funkciu musí spĺňať:

 

Kvalifikačný predpoklad:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • cieľová oblasť vzdelania: humanitné vedy, sociálna oblasť, ekonomika
 • predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona  č.  552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritériá :

 • bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
 • znalosť európskeho kultúrneho a kreatívneho prostredia.
 • aktívna znalosť anglického jazyka, slovom a písmom.
 • výhodou prax v oblasti projektového manažmentu, spracovania žiadostí o NFP a dotačných schém ministerstiev, v oblasti v marketingu, v oblasti manažmentu a kultúrnej politiky
 • výhodou znalosť príslušnej legislatívy EŠIF
 • skúsenosti s prácou v cieľovej oblasti vzdelania

Iné požiadavky:

 • komunikatívnosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, presnosť, dôslednosť
 • samostatnosť, dobrá organizácia práce a záujem o zdokonaľovanie
 • počítačové znalosti na používateľskej úrovni
 • organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti

Náplň činnosti:

Úspešný uchádzač bude zastávať pozíciu koordinátora pre prípravu kreatívneho centra Nitra, ktoré bude zriadené v zmysle podmienok Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci PO 3.

Ďalej bude koordinovať vzťahy s kultúrnymi operátormi, strategickými partnermi, dodávateľmi, verejnosťou a ďalšími subjektmi na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom tvorby, koordinácie a realizácie projektu Kreatívneho centra v Nitre.

Uchádzači do výberového konania predložia požadované doklady:

 • žiadosť do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • aktuálny doklad o bezúhonnosti ( výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Dátum a miesto podania žiadostí:

Žiadosť o účasť na ponukovom konaní spolu s požadovaným dokladmi je potrebné doručiť  (poštou alebo osobne) do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Ponukové konanie Kreatívne centrum Nitra – NEOTVÁRAŤ najneskôr  dňa 10.2.2017, na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Splnenie kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je podmienkou prijatia žiadosti do ponukového konania. Mesto Nitra si vyhradzuje pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

 

                                                                                               Jozef Dvonč

                                                                                           primátor mesta Nitry


Najčítanejšie správy
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022