OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
14. marec 2014
Verejný obstarávatel: Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra ICO: 00308307
Verejný obstarávatel: Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra ICO: 00308307

Názov zákazky: „Oprava športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – Tenisový areál –
oprava kotolne“

Druh zákazky: stavebné práce

Druh postupu: podlimitná zákazka podla §9 ods. 9 zákona c. 25/2006 o verejnom obstarávaní

V súlade s § 46 bod 2 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Mesto Nitra ako verejný obstarávatel podla § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
oznamuje zrušenie použitého postupu zadávania verejného obstarávania na zákazku „Oprava
športových objektov a areálov v správe SŠaRZ – Tenisový areál – oprava kotolne“
z
dôvodu, že sa zmenili okolnosti v opise predmetu zákazky, za ktorých sa vyhlásilo predmetné
verejné obstarávanie. Verejný obstarávatel sa na základe odborného stanoviska jedného
z uchádzacov rozhodol vykonat namiesto plánovanej výmeny kotlov iba ich opravu, nakolko
tento variant je výhodnejší z hladiska úspory financných prostriedkov a casu potrebného na jeho
realizáciu.

Túto zmenu nebolo možné pri vyhlasovaní verejného obstarávania predvídat.

Verejný obstarávatel použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky v roku 2014
postup zadávania podla zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzacom dakujeme za úcast v sútaži.


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014