Oznámenie o vyhlásení výberového konania, ZŠ Škultétyho 1, Nitra
14. júl 2017

ZŠ Škultétyho 1, Nitra  na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

 • zástupca riaditeľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ Škultétyho, Nitra

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
  pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s  Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť základných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
 • počítačové zručnosti,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,  doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v obálke s označením „VÝBEROVÉ  KONANIE  –  ZÁSTUPCA RIADITEĽA – „označenie organizácie“ najneskôr do 14. 08. 2017 na adresu: ZŠ Škultétyho 1, 949 11 Nitra

            Kontaktný telefón: 037/6518946, 0908126120. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022