Oznámenie o vyhlásení výberového konania, ZŠ Škultétyho 1, Nitra
14. júl 2017

ZŠ Škultétyho 1, Nitra  na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

 • zástupca riaditeľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ Škultétyho, Nitra

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
  pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s  Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky:

 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť základných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
 • počítačové zručnosti,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,  doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v obálke s označením „VÝBEROVÉ  KONANIE  –  ZÁSTUPCA RIADITEĽA – „označenie organizácie“ najneskôr do 14. 08. 2017 na adresu: ZŠ Škultétyho 1, 949 11 Nitra

            Kontaktný telefón: 037/6518946, 0908126120. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.


Najčítanejšie správy
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022