Oznámenie o výberovom konaní - referent právnik
29. apríl 2019
Správa zariadení sociálnych služieb

Názov zamestnávateľa: Správa zariadení sociálnych služieb Funkcia: referent právnik

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa v právnickom odbore

Iné kritériá: znalosť zákona: o sociálnych službách č.448/2008Z.z. v platnom znení, zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon o verejnom obstarávaní,

Ponúkaný plat: 900 €

Zoznam požadovaných dokladov: životopis, žiadosť o zaradenie do výberového konania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadosti: žiadosť a požadované doklady písomne doručiť na adresu Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 11 Nitra


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022