Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Asistent učiteľa Základná škola s materskou školu, Novozámocká 129, Nitra
27. jún 2019

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, 949 05 Nitra

Miesto výkonu: Orechov dvor

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka – 1 pracovné miesto

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy

Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR                           č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 19.7.2019 na adresu:  Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, 949 05 Nitra.

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania AsU MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, 949 05 Nitra.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 25.7.2019 v čase od 9.00 – 13.00 hod v budove ZŠ s MŠ, Novozámocká 129 Nitra a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

 

Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle školy zsmsnitra@centrum.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022