Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Asistent projektového manažéra (m/ž)“
28. september 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu

Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • administruje podklady k monitorovaniu, komunikuje s cieľovou skupinou projektu a ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu a zbiera podklady od cieľovej skupiny
 • poskytuje projektovú podporu pre hlavného projektového manažéra (HPM) vo všetkých fázach projektu
 • zabezpečuje všetky administratívne činnosti, ako je príprava podkladov a dokumentácie, zber dát a ukazovateľov o stave projektu
 • koordinuje kalendáre HPM a zabezpečuje zápisy zo stretnutí
 • komunikuje s projektovým tímom a útvarmi zložiek MsÚ
 • poskytuje administratívnu, organizačnú a technickú podporu na plnenie cieľov jednotlivých častí projektu
 • vedenie a archivácia registratúrneho denníka a dokumentov s tým spojených
 • monitoruje a reportuje stav úloh podľa harmonogramu projektu pre HPM, Finančnému manažérovi (FM) a Monitorovaciemu manažérovi (MM)
 • poskytuje súčinnosť HPM, FM a MM pri sledovaní rozpočtu v rámci jeho čerpania a dohliada na procesnú správnosť projektového financovania z EŠIF / externých zdrojov
 • plnenie úloh podľa pokynu nadriadeného 
 • zabezpečenie kancelárskych potrieb a iného spotrebného materiálu podľa potreby KC Nitra 
 • plánovanie a organizácia pracovných stretnutí, porád a služobných ciest

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)-podmienka,

Znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou

Ostatné znalosti

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

Počet rokov praxe – 3

Prax na pozícii/v oblasti

ekonomické, stavebné, technické

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • praktické skúsenosti s administráciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných grantových mechanizmov (minimálne 2 – ročná skúsenosť)
 • výborné organizačné a komunikačné zručnosti
 • spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu
 • koncepčné a analytické myslenie
 • skúsenosti s prácou vo verejnej správe/samospráve výhodou
 • znalosť alebo certifikácia PRINCE 2 výhodou

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa:     Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:          Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1000,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022