Odbor dopravy

Odbor dopravy zastrešuje miestnu štátnu správu v oblasti pozemných komunikácií na miestnych a účelových cestách z pozície cestného správneho orgánu, v zmysle cestného zákona.

 • Medzi základné činnosti v tejto oblasti patrí:
  • štátny odborný dozor,
  • činnosť špeciálneho stavebného úradu pre dopravné stavby,
  • povoľovanie vjazdov a pripojení,
  • určovanie použitia a umiestnenia dopravného značenia a dopravných zariadení,
  • vydávanie rozhodnutí pre povolenie na zvláštne užívanie ciest,
  • rozhodovanie o uzávierkach ciest.

 • V oblasti cestnej dopravy vykonáva originálnu činnosť, v ktorej zastrešuje:
  • vykonávanie odborného dozoru v cestnej doprave na území mesta,
  • udeľovanie a odnímanie dopravné licencie v mestskej doprave,
  • ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni
   priestupky pri prevádzkovaní dispečingu, v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci,
  • dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej
   licencie na autobusovú linku prechádzajúcu obcou,
  • vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré
   prechádzajú obcou a majú v nej zastávku,
  • určuje dopravcom cestnej dopravy stanovištia v obci na odstavenie a parkovanie
   vozidiel mimo ich technickej základne,
  • určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu,
  • schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej doprave,
  • je objednávateľom v obci, zostavuje plán dopravnej obslužnosti obce a uzatvára s
   dopravcom mestskej dopravy zmluvu o službách, kontroluje jej plnenie a poskytuje príspevok,
  • vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a poskytuje
   ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému,

Do rámca činností odboru je zahrnuté i určovanie dopravnej koncepcie a navrhovanie strategických dokumentov týkajúcich sa dopravy, ako aj riešenie statickej (parkovanie) a dynamickej dopravy na miestnych cestách, rozvoj cyklistickej dopravy.

Samostatnou činnosťou je zastrešovanie procesov týkajúcich sa mestskej mobility na území mesta Nitra ako takej.

V neposlednom rade medzi povinnosti odboru patrí správa a údržba dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych cestách v rámci územného obvodu mesta Nitra.

Kontakty

Mária Cok Steinemannová
referentka parkovania – správa rezidentského parkovania
číslo dverí: Klientske centrum
maria.steinemannova@msunitra.sk
Ing. Eleonóra Danišová
referentka špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
číslo dverí: 404
eleonora.danisova@msunitra.sk
Ing. arch. Miroslava Hanáková
referentka dopravného urbanizmu a inžinieringu
číslo dverí: 422
miroslava.hanakova@msunitra.sk
Ing. Ivan Janček
referent pre mobilitu a MHD
číslo dverí: 422
ivan.jancek@msunitra.sk
Ing. Matúš Maruniak
vedúci odboru dopravy
číslo dverí: 405
matus.maruniak@msunitra.sk
Ing. Ján Pánsky
referent dopravný inžinier
číslo dverí: 405
jan.pansky@msunitra.sk
Dalibor Repa
referent pre dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií
číslo dverí:
dalibor.repa@msunitra.sk
Ing. Alena Šándorová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 422
alena.sandorova@msunitra.sk

Vytvorené: 23. 6. 2022