Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ

3. Materiál č. 1098/2022 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022

4. Materiál č. 1100/2022 Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre cieľové oblasti : a/ kultúra a kreatívny priemysel,  b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

5. Materiál č. 1099/2022 Návrh na predloženie investičného zámeru obstarania stavby „BD Tehelná – 220 bytov bežného štandardu a technickej vybavenosti“

6. Materiál č. 1097/2022 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov v kat. území Nitra – BD TEHELNÁ)

7. Materiál č. 1096/2022 Petícia za zachovanie predajného stánku „Ovocie, zelenina“ na Škultétyho ulici


Vytvorené: 10. 2. 2022
Upravené: 24. 8. 2023