Mesto Nitra hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu odborný referent -dopravný inžinier
2. apríl 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta 

hľadá zamestnanca   na pracovnú pozíciu :  

 

 • odborný referent -dopravný inžinier

 

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1115,00 €, s možnosťou zvýšenia základnej zložky do výšky 1621,00 € ,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 

Informácie o pracovnom mieste: 

 • odborná príprava rozhodnutí v oblasti mobility a dopravného inžinierstva,
 • zabezpečovanie a obstarávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie mesta Nitra,
 • zabezpečovanie koncepčných materiálov, štúdií, prognóz a rozvojových projektov, 

týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni (plán udržateľnej mobility),

 • generel technickej infraštruktúry a koncepcie rozvoja dopravy v meste Nitra),
 • zabezpečovanie architektonických, dopravných a ideových štúdií, vychádzajúcich z Koncepčných materiálov a dokumentácií rozvoja mesta Nitra
 • zabezpečovanie prípravy koncepcie a podkladov pre navrhovanie cyklistickej siete a infraštruktúry ,
 • zabezpečovanie stanovísk k investičnej činnosti v meste Nitra,
 • zabezpečovanie prípravy materiálov do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa rozhodujúcich a udržateľných riešení v oblasti mobility a cestného hospodárstva,
 • operatívne reagovanie na pripomienky poslancov MZ, VMČ, týkajúce sa nedostatkov v dopravnej situácii na komunikáciách mesta (cestná sieť, chodníky, cyklotrasy),
 • posudzovanie PD pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hľadiska príslušných platných Slovenských technických noriem, cestného zákona a odlišných technických riešení i z hľadiska súladu so schválenou ÚPD

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť vzdelávania v oblasti dopravy
 • možnosť odborného  rastu
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

 

Požadovaný stupeň vzdelania

 

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • vzdelanie v oblasti dopravy alebo stavebníctva výhodou

 

 

ďalšie požiadavky:  

 • znalosti a orientácia pri práci s mapami, územnými plánmi, s projektovou dokumentáciou a s digitálnou mapou inžinierskych sietí
 • občianska  bezúhonnosť, seriózne vystupovanie, komunikatívnosť  
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • podmienkou nie je autorizovaný dopravný inžinier so zameraním na dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo alebo akreditovaný dopravný inžinier so zameraním na dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo   

 

 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

 

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „ odborný referent – dopravný inžinier  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  OR-doprava“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 17.04.2019.  Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontaktná osoba:

Katarína Koprdová, referent pre ľudské zdroje, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022