Mesto hľadá dopravného inžiniera
24. január 2019
Okrem iného, bude jeho úlohou zabezpečovanie koncepčných materiálov, štúdií, prognóz a projektov, týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni 

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca   na pracovnú pozíciu :  

 • odborný referent – dopravný inžinier  

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: rozpätie koeficientu základnej zložky mzdy 1,10 – 1,60, minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1050,00 €, osobné ohodnotenie zamestnancovi, ktorý je v skúšobnej dobe,  možno  priznať v rozsahu najviac do 50% základnej zložky mzdy zamestnanca,  (1575,00 €)  a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Informácie o pracovnom mieste: 

 • odborná príprava rozhodnutí v oblasti mobility a dopravného inžinierstva,
 • zabezpečovanie a obstarávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie mesta Nitra,
 • zabezpečovanie koncepčných materiálov, štúdií, prognóz a rozvojových projektov, týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni (plán udržateľnej mobility),
 • generel technickej infraštruktúry a koncepcie rozvoja dopravy v meste Nitra),
 • zabezpečovanie architektonických, dopravných a ideových štúdií, vychádzajúcich z Koncepčných materiálov a dokumentácií rozvoja mesta Nitra
 • zabezpečovanie prípravy koncepcie a podkladov pre navrhovanie cyklistickej siete a infraštruktúry ,
 • zabezpečovanie stanovísk k investičnej činnosti v meste Nitra,
 • zabezpečovanie prípravy materiálov do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa rozhodujúcich a udržateľných riešení v oblasti mobility a cestného hospodárstva,
 • operatívne reagovanie na pripomienky poslancov MZ, VMČ, týkajúce sa nedostatkov v dopravnej situácii na komunikáciách mesta (cestná sieť, chodníky, cyklotrasy),
 • posudzovanie PD pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hľadiska príslušných platných Slovenských technických noriem, cestného zákona a odlišných technických riešení i z hľadiska súladu so schválenou ÚPD

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti dopravy, autorizovaný dopravný inžinier so zameraním na dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo ALEBO akreditovaný dopravný inžinier so zameraním na dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo

 • výhodou sú minimálne 3 roky praxe v odbore po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania
 • znalosti a orientácia pri práci s mapami, územnými plánmi, s projektovou dokumentáciou a s digitálnou mapou inžinierskych sietí
 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie, komunikatívnosť  
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť
 • jazykové znalosti – anglický jazyk

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „ odborný referent – dopravný inžinier  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  OR-doprava“ najneskôr  dňa 15.2.2019  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Katarína Koprdová, referent pre ľudské zdroje, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022