Kancelária primátora

 • zabezpečuje protokol primátora
 • prijíma stránky, oficiálne delegácie a návštevy
 • zabezpečuje styk a rokovania s ústrednými orgánmi a s orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami, vyšším územným celkom, cirkvami a pod.
 • organizuje porady primátora
 • zabezpečuje agendu súvisiacu s udeľovaním Ceny primátora a vedie pamätnú knihu
 • eviduje poštu primátora mesta a jeho zástupcu (zástupcov)
 • zúčastňuje sa na rokovaniach a kultúrnych akciách podľa pokynov primátora
 • plní ďalšie činnosti zabezpečujúce chod kancelárie podľa pokynov primátora
 • zabezpečuje prezentácie mesta a regiónu doma i v zahraničí
 • pripravuje stratégiu a koncepciu partnerskej spolupráce mesta Nitry, pripravuje, realizuje a koordinuje spoločné projekty zamerané na partnerské vzťahy
 • pripravuje, realizuje a koordinuje programy pre zahraničné delegácie, skupiny a jednotlivcov, koordinuje stretnutia klubov pre partnerskú spoluprácu a vedie ich agendu
 • vedie dokumentáciu partnerských vzťahov a Strategický dokument pre partnerskú spoluprácu
 • aktualizuje a spracováva informácie o partnerských mestách
 • podieľa sa na určovaní stratégie mediálnej a komunikačnej politiky mesta a úzko spolupracuje s odborom komunikácie a propagácie
 • zabezpečuje komunikáciu a spoluprácu s poslancami MZ

Kontakty

Marek Hattas
primátor
číslo dverí: 207
kancelaria.primatora@msunitra.sk
Mgr. Miloslav Špoták
zástupca primátora
číslo dverí: 206
miloslav.spotak@msunitra.sk
Ing. arch. Peter Mezei
zástupca primátora
číslo dverí: 205
peter.mezei@msunitra.sk
Mgr. Henrich Varga
poradca pre komunikáciu
číslo dverí: 205-A
henrich.varga@msunitra.sk
Mgr. Jarmila Juhásová
vedúca kancelárie primátora
číslo dverí: 207
jarmila.juhasova@msunitra.sk
Ľubica Gráfová
asistentka kancelárie primátora – sekretárka
číslo dverí: 207
lubica.grafova@msunitra.sk
Zuzana Opralová
asistentka kancelárie primátora – sekretárka
číslo dverí: 207
kancelaria.primatora@msunitra.sk
Mgr. Juliána Janíková, PhD.
referent pre zahraničné vzťahy a spoluprácu
číslo dverí: 113
juliana.janikova@msunitra.sk

Vytvorené: 22. 6. 2022
Upravené: 2. 8. 2023