Dve voľné pracovné miesta na pracovnú pozíciu: „sociálny pracovník“
14. marec 2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

oznamuje  2 voľné pracovné miesta  na pracovnú pozíciu:

„sociálny pracovník “

v odbore sociálnych služieb Mestského úradu  v Nitre s pracovnými náplňami:

 

 • s miestom výkonu práce Útulok pre jednotlivcov s deťmi:
 • poskytuje sociálne poradenstvo, vrátane administratívnej agendy, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, rozvoj pracovných zručností,
 • zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
 • vytváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.
 • s miestom výkonu práce Útulok pre bezdomovcov:
 • priamy výkon terénnej sociálnej práce s cieľovou skupinou ľudia bez domova na území mesta Nitry v stanovenom čase,
 • vyhľadávanie, kontaktovanie a odborná pomoc cieľovej skupine aj v otvorenom prostredí,
 • poskytovanie sociálneho poradenstva, krízovej intervencie a iných foriem odbornej pomoci podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov so zameraním na skvalitnenie života cieľovej skupiny,
 • poskytuje sociálne poradenstvo, vrátane administratívnej agendy, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, rozvoj pracovných zručností,
 • zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
 • vytváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť. 

Miesta výkonu práce:  

 • -Mesto Nitra, Útulok pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho ul. č. 22,  Nitra,  
 • -Mesto Nitra, Útulok pre bezdomovcov, Štúrova ul. č. 55, Nitra.

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 998,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • možnosť stravovania a finančného príspevku
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14. dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • odborná prax v sociálnej oblasti min. 2 roky,
 • skúsenosti s cieľovou skupinou ľudí bez domova výhodou,
 • skúsenosti s výkonom terénnej sociálnej práce výhodou,
 • znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • bezúhonnosť,
 • analyzovanie a návrh riešenia problémov, komunikatívnosť, samostatnosť, tímová práca,
 • asertivita, empatia a spoľahlivosť,
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom,
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania a čestným vyhlásením  o bezúhonnosti,
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do dňa 29.03.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom:  „OSS – sociálny pracovník – útulky“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vyhlásenie voľného pracovného miesta  bude zverejnené na portáloch Mesto Nitra nitra.sk, Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk Profesia. www.profesia.sk,  Forma podania žiadosti nemá vplyv na jeho posúdenie.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022