Aktualizácia Gisportálu
14. jún 2013
Aktualizácia Gisportálu
Výzva na predloženie cenovej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou na službu Podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra    PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón: 037/6502 274        Fax:
Kontaktná osoba: Mgr. Tibor Nevický

Opis predmetu zákazky:
                                                            „AKTUALIZÁCIA GISPORTÁLU“
Licenčné a servisné poplatky za softvér pre aplikácie, ktoré sú prevádzkované na serveri MsÚ v Nitre a ktoré zabezpečujú chod jestvujúceho Gisportálu na web stránke MsÚ Nitra, nákup modulu pre zabezpečenie mapových služieb (WebOffice User Management) a aktualizácia mapových služieb na Gisportáli MsÚ Nitra.

Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby

Miesto plnenia: MsÚ Nitra, Štefánikova 60, 950 06, Nitra

Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
Licenčné a servisné poplatky – Maintenance v bodoch 1) – 4) a Aktualizácia mapového projektu Územného plánu o Zmeny a doplnky č.1 CMZ v Nitre a Zmeny a doplnky č. 4 UPN mesta Nitry
1)    ArcGIS Server Workgroup Standard (2 cores) Maintenance pre rok 2013

2)    Web Office Basic for ArcGIS Server Workgroup Standard (2 cores) Maintenance pre rok 2013 ,
3)    ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Maintenance pre rok 2013
4)    3D Analyst Concurrent Use Maintenance pre rok 2013
5)    WebOffice Usermanagement
6)    Inštalácia a konfigurácia nového GIS modulu a mapových projektov
7)    Aktualizácia mapového projektu Územného plánu o Zmeny a doplnky č.1 Centrálnej mestskej zóny v Nitre a Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Nitry v rozsahu schválenom Mestským zastupiteľstvom v Nitre z podkladov poskytnutých Útvarom hlavného architekta MsÚ v Nitre v digitálnej forme.
8)    Aktualizácia mapového projektu Katastra nehnuteľností


Predpokladaná hodnota zákazky: 10 833 € bez DPH 20%

Termín dodania:
najneskôr do 2.12.2013
 
Lehota na predloženie ponuky do: 21.6.13 do 13:00 hod., na podateľni na MsÚ v Nitre – v zalepenej obálke s názvom: „Súťaž Aktualizácia Gisportálu – neotvárať“.
Po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Podmienky účasti:
–    uchádzač doručí cenovú ponuku za predmet obstarávania podľa bodov 1 – 8 uvedených v tejto výzve vyššie samostatne – v tvare suma v € + DPH za každý bod do lehoty stanovenej na predloženie ponuky vyššie v tejto výzve,
–    originál alebo overená kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu obstarávania, alebo kópiu platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č.25/2006 Z. z.
–    certifikát o autorizovanom predaji produktov firmy ESRI
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€

Elektronická aukcia:
–    v prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky požadované doklady uvedené v podmienkach k účasti, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo ju zo súťaže vylúčiť,

–    každý uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené podmienky účasti na elektronickej aukcií, bude vopred písomne oboznámený s termínom jej konania a obdrží prihlasovacie meno a heslo,
–    podrobnejšie pravidlá priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom zaslané na ich emailové adresy
–    v elektronickej aukcií – online prostredníctvom internetu uchádzač ponúkne cenu za jednotlivé body 1-8 uvedených vyššie v tejto výzve, samostatne v tvare suma v € + DPH,
–    jednotliví účastníci majú možnosť v súťažnom kole elektronickej aukcie upravovať svoju cenovú ponuku, pričom sa im zobrazuje najnižšia ponúknutá cenová ponuka,
 

–    v prípade, ak splní požadované podmienky účasti na elektronickej aukcií len jeden uchádzač, elektronická aukcia nebude nutná a verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle doručenej cenovej ponuky uchádzača a stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a bude s ním podpísaná zmluva.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.


Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená


S pozdravom                         
Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.
  Hlavný architekt mesta Nitry
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014