Zastupiteľstvo schválilo aj dodatok k VZN o nakladaní s odpadmi
25. marec 2019
Pokračujúce štvrté zasadnutie mestského zastupiteľstva sa väčšinou zaoberalo majetkovými bodmi

Poslanci a poslankyne tiež  schválili  dodatky k rokovaciemu poriadku odborných komisií a k VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými  odpadmi.

Zastupiteľstvo potvrdilo návrh dodatku k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  V dokumente bol doplnený paragraf ohľadne triedenia kuchynského odpadu z domácností i skutočnosť, že: „Mesto nemusí kompostovať spomínaný odpad, nakoľko nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani  pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku, “ konštatuje  schválené VZN.  

Čo sa týka činnosti komisií, zastupiteľstvo schválilo doplnenie najneskoršieho možného termínu zverejnenia zápisníc na mestskej stránke: „Zápisnice podpísané predsedom komisie sa zverejňujú na webovom sídle mesta Nitry do 10 dní od zasadnutia komisie,“ znie presná citácia doplnenej vety, k rokovacím poriadkom.

(J)


Najčítanejšie správy
Pracovná doba na MsÚ v Nitre dňa 14.04.2022
14. apríl 2022
Ľuďom z Ukrajiny pomôže grantový program
14. apríl 2022
Diskusie, kvízy, sokoliarstvo aj piknik v parku
14. apríl 2022
Kedy budú vyvážať odpad počas Veľkej noci?
7. apríl 2022