Výzva na slušnú volebnú kampaň
30. október 2014
Primátor Jozef Dvonč vyzýva kandidátov na poslancov a primátora v Nitre na slušné a korektné prezentovanie svojich volebných programov, nakoľko oficiálna kampaň začala v stredu 29. októbra 2014.
Primátor Jozef Dvonč vyzýva kandidátov na poslancov a primátora v Nitre na slušné a korektné prezentovanie svojich volebných programov, nakoľko oficiálna kampaň začala v stredu 29. októbra 2014.

Počas volebnej kampane  sa kandidáti do orgánov samosprávy snažia zviditeľniť, prezentujú svoje volebné programy a snažia sa získať podporu voličov.  Kampaň sa   končí  v stredu 12. novembra. Pri komunálnych voľbách platí volebné moratórium, ktoré trvá 48 hodín pred voľbami.
 
Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy volebná kampaň je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasu, televízie, plagátov alebo iných nosičov informácií.
 
V čase kampane má mať politická strana a nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám územnej samosprávy zameraným na podporu alebo na prospech volebnej kampane. Obec je povinná do vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.
 
Kandidujúca politická strana a nezávislý kandidát, ktorí sú počas kampane predmetom nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich informácií a vyjadrení v rozhlasovom alebo televíznom vysielaní alebo v hromadných informačných prostriedkoch, majú právo na odpoveď ešte počas kampane. Toto právo môžu uplatniť v  hromadnom informačnom prostriedku, ktorý odvysielal alebo uverejnil takúto informáciu alebo vyjadrenie. Vysielateľ alebo šéfredaktor hromadného informačného prostriedku je povinný počas trvania kampane poskytnúť politickej strane alebo nezávislému kandidátovi rovnako hodnotný vysielací čas alebo rovnaký priestor v hromadnom informačnom prostriedku, v akom bola odvysielaná alebo publikovaná predmetná informácia alebo vyjadrenie.
 
48 hodín pred začatím volieb a počas volieb je zakázané v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí, vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom.
       
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so začiatkom oficiálnej volebnej kampane pred komunálnymi voľbami 2014  vyzýva všetkých  kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný záujem zodpovedne riadiť a spravodlivo rozhodovať preukázali už teraz, a to kultivovaným vedením svojich kampaní. Historicky je miestna územná samospráva postavená na princípe zodpovednej a efektívnej  správy svojho územia, za aktívnej účasti obyvateľov a  nimi volených predstaviteľov. Stály dialóg a spoločné hľadanie vecných riešení dávajú rozhodnutiam v samospráve tú pravú legitimitu. Negatívne vedené kampane výrazne ovplyvňujú spoločenskú klímu, čo sa môže prejaviť nielen  v nízkom záujme občanov  o voľby, ale môžu byť aj problémom s budúcim angažovaním sa, s budúcou vzájomnou spoluprácou ľudí v mestách a obciach.
 
Štatistický úrad zverejnil na svojom webe zoznam všetkých kandidátov na primátorov a starostov v tohtoročných komunálnych voľbách. Za primátorov a starostov kandiduje 8 763 osôb. Z toho 4 241 je nezávislých kandidátov, 3 806 kandiduje za jednotlivé politické strany (celkom za 52 politických strán) a 716 kandidátov je za rôzne koalície.
 
Viac ako stovku kandidátov postavilo samostatne, teda nie v koalíciách, deväť politických strán a hnutí: Smer-SD 1 449, KDH 404, SNS 281, Sieť 258, Most – Híd 214, SMK – MKP 211, SDKÚ – DS 179, Strana demokratického Slovenska 111 a NOVA 100. Zoznam kandidátov je dostupný na stránke.
 


Najčítanejšie správy
Voľby do Európskeho parlamentu
13. február 2024
Parlamentné voľby 2023
13. jún 2023
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022