Výzva na predloženie ponuky na zákazku – Realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. k predmetu zákazky: „Elektronizácia služieb mesta Nitra“
20. september 2013
Výzva na predloženie ponuky na zákazku – Realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. k predmetu zákazky: „Elektronizácia služieb mesta Nitra“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu poskytovateľa služby pre predmet zákazky: Realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. k predmetu zákazky: „Elektronizácia služieb mesta Nitra“

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude kompletná realizácia procesu verejného obstarávania nadlimitnej zákazky vykonaním kompletného procesu VO vrátane všetkej príslušnej dokumentácie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. až do ukončenia procesu VO v rozsahu do uzatvorenia realizačnej zmluvy.
Zákazka „Elektronizácia služieb mesta Nitra“ po schválení NFP bude financovaná v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritná os 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.
Viac informácií o projekte „Elektronizácia služieb miest – eMestá“ nájdete na:
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-elektronizacia-sluzieb-miest-/610s15603c

Označenie verejného obstarávateľa:
Názov:        Mesto Nitra
Adresa    :        Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontaktná osoba:    JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ, tel. č.: 037/6511931, prednosta@msunitra.sk


Predpokladaná hodnota zákazky:
2.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 06/2014

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti vykonávania procesov verejného obstarávania (postačuje výpis živnostenského registra, obchodného registra, oprávnenie).

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena, pričom cena určená v EUR bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 25.09.2013 do 12.00 hod. s označením „VO – eNitra – neotvárať“.
Ponuky je možné doručiť v zalepenej obálke poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa (adresa: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ) alebo elektronicky na adresu: prednosta@msunitra.sk
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

Typ zmluvy:
Mandátna zmluva

Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po poskytnutí služby v celom rozsahu
–    návrh zmluvy bude vypracovaný verejným obstarávateľom
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014