Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre“
22. október 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa tovaru na predmet zákazky: „Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :     Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:                 00308307
DIČ:                 2021102853
Kontaktná osoba:    JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ, prednosta@msunitra.sk


Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude dodanie technického zabezpečovacieho zariadenia s príslušenstvom vrátane montáže a prípravných prác vo vybraných budovách materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry pre účely ich pripojenia na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre.
Požadovaný opis plnenia pre každú MŠ v rozsahu:
1x ústredňa s príslušenstvom
1x bezdrôtová LCD klávesnica s grafickým displejom, čítačkou a klávesnicovou zónou
1x modul bezdrôtovej komunikácie pre ústredňu
1x tel komunikátor
2x bezdrôtový detektor
1x ovládač
1x GSM brána pre PCO
prípravné práce a montáž
Podmienka technického riešenia:
Zabezpečovacie zariadenie musí byť plne kompatibilné so zariadením Pultu centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre.

Miesto a rozsah plnenia:

Materská škola
Benkova 17
Beethovenova 1
Čajkovského 3
Dolnočermánska 57
Nábrežie mládeže 7
Párovská 36
Piaristická 12
Štefánikova 128
Štiavnická 1
Topoľová 6
Za humnami 28
Zvolenská 23

Predpokladaná hodnota zákazky:
17.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 15.12.2013

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení na prevádzkovanie technickej služby v rozsahu jeho predaja, montáže, údržby, opráv a revízie technického zariadenia, ktoré je predmetom plnenia (postačuje fotokópia oprávnenia).

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v jednotkovom členení na MŠ a súčasne ako celková cena, pričom cena v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 25.10.2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Pult centrálnej ochrany – MŠ “ – neotvárať“ na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru.

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po dodaní tovaru a jeho montáži v celom rozsahu
–    návrh zmluvy:

 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva na dodanie tovaru Ikona súboru pdf (74 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014