Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre – doplnenie systému PSN“
13. december 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre – doplnenie systému PSN“
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre – doplnenie systému PSN“ Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa tovaru na predmet zákazky: „Zabezpečovacie zariadenia pre pripojenie vybraných objektov MŠ na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Nitre – doplnenie systému PSN“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                         Mesto Nitra

Adresa :                       Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra

IČO:                            00308307

DIČ:                            2021102853

Kontaktná osoba:          kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky bude dodanie a montáž:

  • 36x bezdrôtový detektor
  • 12x zálohovaný receiver (zosilňovač) poplachového signálu narušenia (PSN)
  • dodávka a montáž, odborná skúška

Rozsah plnenia:

3x detektor, 1x receiver / materská škola

Miesto plnenia:

Materské školy – Benkova 17, Beethovenova 1, Čajkovského 3, Dolnočermánska 57, Nábrežie mládeže 7, Párovská 36, Piaristická 12, Štefánikova 128, Štiavnická 1, Topoľová 6, Za humnami 28, Zvolenská 23

Predpokladaná hodnota zákazky:

7.500 Eur bez DPH

Termín realizácie:

do 20.12.2013

Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení na prevádzkovanie technickej služby v rozsahu jeho predaja, montáže, údržby, opráv a revízie technického zariadenia, ktoré je predmetom plnenia (postačuje fotokópia oprávnenia).

Náležitosti ponuky:

Ponuka bude predložená v jednotkovom členení na MŠ a súčasne ako celková cena, pričom cena v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:

Ponuku je možné predložiť do 13.12.2013 do 13.30 hod. v zalepenej obálke s označením „Zabezpečovacie zariadenia PCO pre MŠ – doplnenie systému PSN (neotvárať)“ na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

  • najnižšia cena vrátane DPH

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru.

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:

  • nebola predložená ani jedna ponuka
  • ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
  • zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:

Zmluva na dodanie tovaru

Zmluvné podmienky:

  • fakturácia bude vykonaná po dodaní tovaru a jeho montáži v celom rozsahu

Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014