Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Výmena časti svietidiel – MŠ Benková, Nitra“
9. december 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Výmena časti svietidiel – MŠ Benková, Nitra“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa tovaru na predmet zákazky: „Výmena časti svietidiel – MŠ Benková, Nitra“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontakt:        kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude dodanie a montáž tovaru v rozsahu:
–    67 ks svietidlo žiarovkové 60W, stropné, demontáž jestvujúcich a montáž nových
–    67 ks kompaktná žiarivka 18W
–    67 ks svietidlo
–    stropné osadenie do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu

Predpokladaná hodnota zákazky:
2.200,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 30.12.2013

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do: 11.12.2013 do 13.00 hod.

Ponuku je možné predložiť:
a)    poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Výmena časti svietidiel MŠ Benková, Nitra – neotvárať“ na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ, alebo
b)    osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením  „Výmena časti svietidiel MŠ Benková, Nitra – neotvárať“  na adrese: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka na plnenie.

Miesto plnenia:
Materská škola Benková 17, Nitra

Forma zadania zákazky:
objednávka

Podmienky plnenia:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014