Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Štúdia vybraných aspektov a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitry“
16. december 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Štúdia vybraných aspektov a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitry“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu poskytovateľa služby na predmet zákazky: „Štúdia vybraných aspektov a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitry“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontaktná osoba:    kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude spracovanie štúdie a analýzy v rozsahu:
–    štúdia dopadov hospodárskeho rozvoja mesta v rokoch 2010-2014
–    vybrané aspekty a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitry
–    návrhy rozvoja mesta pre programové obdobie 2014-2020

Rozsah plnenia – min. 200 strán A4 (vrátane príloh)
Miesto plnenia:
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre

Predpokladaná hodnota zákazky:
3.500 Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 31.12.2013
 

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena, pričom cena v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
 

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 18.12.2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Štúdia vybraných aspektov a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitry (neotvárať)“  na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Forma plnenia:
zmluva na poskytnutie služby / objednávka

Podmienky plnenia:
–    fakturácia bude vykonaná po poskytnutí služby v celom rozsahu
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014