Výzva na predloženie ponuky k zákazke – Stavebnotechnické úpravy - MŠ Benkova, MŠ Za Humnami
5. marec 2014
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – Stavebnotechnické úpravy - MŠ Benkova, MŠ Za Humnami
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: „Stavebnotechnické úpravy – MŠ Benkova, MŠ Za Humnami“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontakt:        kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie opravy a úprav v rozsahu:
–    MŠ Benkova – dodávka a montáž oceľového zábradlia vrátane ukotvenia do chodníku a náteru v dĺžke cca 30m, dodávka a montáž oplechovania elektrických káblových chráničiek poplastovaným plechom s prichytením do dlažby v dĺžke cca 20m, súvisiace práce
–    MŠ Za Humnami – dodávka a montáž oceľového zábradlia vrátane ukotvenia do chodníku a náteru v dĺžke cca 30m, dodávka a montáž oplechovania elektrických káblových chráničiek poplastovaným plechom s prichytením do dlažby v dĺžke cca 20m, súvisiace práce
(možná obhliadka)

Predpokladaná hodnota zákazky:
11.500 EUR bez DPH

Termín realizácie:
do 04/2014

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti v oblasti realizácie stavebných prác (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra).

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
Verejný obstarávateľa požaduje garantovať viazanosť ponuky až do termínu realizácie zákazky.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 07.03.2014 do 13.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Stavebnotechnické úpravy MŠ (neotvárať)“ na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Miesto plnenia:
Materská škola Benkova, Nitra
Materská škola Za Humnami, Nitra

Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác
Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
–    návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

Zmluva o uskučnenie prác – Stavebnotechnické úpravy – MŠ Benkova, MŠ Za Humnami.pdf Ikona súboru pdf (99 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014