Výzva na predloženie ponuky k zákazke – Parkovací systém MsÚ
5. marec 2014
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – Parkovací systém MsÚ
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: „Parkovací systém MsÚ“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontakt:        kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie prác v rozsahu:
Dodávka a montáž obsluhovaného, plateného parkovacieho systému pred Mestským úradom v Nitre

 

Technické podmienky zadania:
–    jednoduchý projektový návrh riešenia parkovacieho systému
–    vstupný modul má byť vybavený: snímačom bezkontaktných čipových kariet, sieťovým rychlovydávačom časových FANFOUD ISO lístkov s čiarovým kódom, audio vrátnikom prepojeným s informátorom, snímačom magnetoindukčnej slučky pre vozidlá
–    výstupný modul musí obsahovať: viacsmerový laserový snímač lístkov s čiarovým kódom, integrovaný snímač čipových kariet
–    obsluha informátora má byť vybavená: mikroprocesorovým platobným terminálom s klávesnicou, snímačom čiarového kódu s tlačiarňou účteniek príležitostných zákazníkov s možnosťou vytlačiť dennú štatistiku a sumu denného parkovania
–    PC
–    registračná pokladňa na tlač pokladničných dokladov
–    zábrany musia byť riešené rýchlymi automatickými závorami, doplnenými bezpečnostnými a signalizačnými prvkami a snímačmi magnetoindukčných slučiek pre vozidlá
–    sieťový parkovací systém má umožňovať: evidenciu vstupov a výstupov zamestnaneckých čipových kariet (dopĺňať, prípadne ich vyraďovať), možnosť zaviesť antipassback systém, odblokovať celý systém
–    montáž, kabeláž, terénne úpravy, oživenie a zaškolenie obsluhy.
(možná obhliadka)

Predpokladaná hodnota zákazky:
17.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 06/2014

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača:
–    oprávnenie na výkon činnosti v oblasti výroby a montáže technických strojov a zariadení (elektrických) – postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra
–    referenciu o zrealizovaní aspoň jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru v období za posledné 3 roky

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
Verejný obstarávateľa požaduje garantovať viazanosť ponuky až do termínu realizácie zákazky.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 07.03.2014 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Parkovací systém MsÚ (neotvárať)“ na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Miesto plnenia:
Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra
Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
 

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác
 

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
–    návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ

 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie

Zmluva o uskutočnenie prác – Parkovací systém MsÚ.pdf Ikona súboru pdf (98 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014