Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Oprava WC – MŠ Beethovenova, Nitra“
22. január 2014
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Oprava WC – MŠ Beethovenova, Nitra“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: „Oprava WC – MŠ Beethovenova, Nitra“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                         Mesto Nitra

Adresa :                       Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

IČO:                            00308307

DIČ:                            2021102853

Kontakt:                       kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky bude uskutočnenie prác v rozsahu: búracie práce, demontáž jestvujúcich rozvodov kanalizácie a rozvodov vody, dodávka a montáž nových rozvodov vody a kanalizácie vrátane podlahovej vpusti, demontáž WC misy 3ks, dodávka a montáž WC misy 5ks, demontáž umývadiel 4ks, dodávka a montáž umývadiel 5ks, montáž sprchového kúta 1ks, demontáž pôvodných batérií, dodávka a montáž umývadlových batérií 6ks a sprchovej batérie 1ks, dodávka a montáž deliacich priečok 4ks, elektroinštalačné práce, dodávka a uloženie: keramického obkladu cca 30m2, keramickej dlažby cca cca 30m2, vyspravenie stien, maľovka cca 50m2 (možná obhliadka)

Predpokladaná hodnota zákazky:

15.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:

do 04/2014

Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti v oblasti realizácie stavebných prác (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra).

Náležitosti ponuky:

Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:

Ponuku je možné predložiť od 22.01.2014 od 08.00 hod. do 24.01.2014 do 12.00 hod.

Ponuku je možné predložiť:

  1. poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Oprava WC – MŠ Beethovenova, Nitra (neotvárať)“ na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ, alebo
  2. osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením  „Oprava WC – MŠ Beethovenova, Nitra (neotvárať)“  na adrese: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra, kancelária prednostu MsÚ.

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

  • najnižšia cena vrátane DPH

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Miesto plnenia:

Materská škola Beethovenova, Nitra

Dôvody na zrušenie súťaže:

  • nebola predložená ani jedna ponuka
  • ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
  • zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:

Zmluva na uskutočnenie prác

Podmienky plnenia:

  • fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
Súbory na stiahnutie(1 ks):

Dokumenty

Zmluva o uskutočnenie prác Ikona súboru pdf (70 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014