Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Oprava strechy – MŠ Vansovej, Nitra“
27. november 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Oprava strechy – MŠ Vansovej, Nitra“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: „Oprava strechy – MŠ Vansovej, Nitra“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie opravy strechy jestvujúcim typom strešnej krytiny – modifikovaná asfaltovaná hydroizolačná strešná krytina v rozsahu cca do 800m2.

Predpokladaná hodnota zákazky:
12.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 15.12.2013

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti v oblasti realizácie stavebných prác (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra).

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
Lehota na predloženie ponuky:

Ponuku je možné predložiť do: 27.11.2013 do 14.00 hod.

Ponuku je možné predložiť:
a)    poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Oprava strechy MŠ Vansovej, Nitra – neotvárať“ na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ, alebo
b)    osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením  „Oprava strechy MŠ Vansovej, Nitra – neotvárať“  na adrese: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na poskytnutie služby.

Miesto plnenia:
Materská škola Vansovej 6, Nitra
Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
–    návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ (príloha výzvy)
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

Zmluva o uskutočnenie prác Ikona súboru pdf (98 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014