Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Oprava strechy a podhľadov – MŠ Piaristická (havarijná situácia)“
2. september 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Oprava strechy a podhľadov – MŠ Piaristická (havarijná situácia)“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: „Oprava strechy a podhľadov – MŠ Piaristická (havarijná situácia)“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie opravy havarijného stavu strechy formou uloženia PVC fólie s ukotvením a oplechovaním, opravy a výmeny podhľadov a rozvodov v zatečených miestnostiach školy. Rozsah prác bude uchádzačom uvedený pri obhliadke priestorov.
Predpokladaná hodnota zákazky:
17.000,-Eur bez DPH
Termín realizácie:
do 30.09.2013
Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti v oblasti realizácie stavebných prác (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra).
Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 03.09.2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Oprava strechy a podhľadov – MŠ Piaristická – neotvárať“ na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na poskytnutie služby.
Miesto plnenia:
Materská škola Piaristická 12, Nitra
Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
Typ zmluvy:
Zmluva na zhotovenie prác
Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
–    návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014